اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی سال سوم فروردین 1388 شماره 18

مقالات

۱.

برنامه ریزی و طراحی خدمات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی

۲.

مروری کلی بر موتورهای جستجوی انسان مدار

۳.

بررسی میزان همپوشانی و رابطه ی میان کلیدواژه های عنوان و موضوع مقالات پایگاه نمایه شماره 84 (مهر 85 )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴