اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی سال دوم مهر 1387 شماره 12

مقالات

۶.

بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد

۷.

مهندسی مجدد فرآیند ( BPR ) در کتابخانه

۸.

ضرورت و زمینه های مطالعاتی کتابداران

۹.

مرجع در آینده

۱۲.

انفورماتیک پزشکی و بیوانفورماتیک منابع ، شاخصها و ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴