اطلاع یابی و اطلاع رسانی -

اطلاع یابی و اطلاع رسانی


 توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه

موضوع مطالب: اطلاع رسانی ،خبری ،آموزشی ، پژوهشی 

صاحب امتیاز: مهرداد جان نثارحسینی

مدیر مسئول: مهرداد جان نثارحسینی

سردبیر: حسین حسینی نثار


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری
دوره انتشار: سالنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴