اطلاع یابی و اطلاع رسانی -

اطلاع یابی و اطلاع رسانی


 توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: مهرداد جان نثارحسینی
صاحب امتیاز: مهرداد جان نثارحسینی
سردبیر: حسین حسینی نثار

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴