مدل سازی اقتصادی

مدل سازی اقتصادی

علوم اقتصاد (مدل سازی اقتصادی) دانشگاه آزاد فیروزکوه پاییز 1386 شماره 1

مقالات

۱.

برآورد تابع تقاضای گوشت در ایران

۳.

بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و کارایی دولت با رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

۵.

تاثیر مخارج دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران با استفاده از تکنیک ARDL

۷.

بررسی روند و علل مهاجرت به کلان شهر تهران با تاکید بر شهرستان فیروز کوه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲