توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1389 شماره 1

مقالات

۱.

سبک رهبری و پیامدهای آن در چارچوب الگوی رهبری تمام عیار

۲.

بررسی تاثیر سبک‌های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲