توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس) - علمی-ترویجی

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
p-issn: ۲۰۰۸-۲۰۹۶
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: محمد قصری
هیئت تحریریه: عبدالله هندیانی، وجه اله قربانی‌زاده، مهدی بشیری، سید امیر رضا نجات، علی محمد رضایی، بهرام بیات، رضا جوادیان
تلفن: ۰۲۱۸۱۸۲۳۹۱۹
وب سایت: http://pod.jrl.police.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲