توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1385 شماره 7

مقالات

۴.

اندازه گیری کارایی پلیس در هند: کاربردی از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

کلید واژه ها: پلیستحلیل داده هاکارایی منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲