توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1387 شماره 4

مقالات

۲.

تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

۴.

مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲