توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس1388 شماره 6

مقالات

۱.

شناسایی ویژگی‌های کارکنان کلیدی و تدوین الگوی مدیریتی با استفاده از تئوری مفهوم‌سازی بنیادی

۳.

بهینه‌سازی منابع انسانی راه‌کاری جهت توسعه‌ی پایدار سازمان بررسی تحلیلی عوامل و راه‌کارها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲