گفتگو

گفتگو

گفتگو 1377 شماره 19

مقالات

۲.

نظام آموزشی جدید و آموزش نظام جدید

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی طراحی سیستم های آموزشی
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۵۰
در دوره ده ساله بعد از انقلاب در ایران مبالغ هنگفتی صرف مشخص کردن و تعیین نظام آموزشی ای شد که در تطابق با آرمان های نظام اسلامی باشد. اما در این تلاش ها توجهی به تغییرات جمعیتی و رشد روزافزون دانش آموزان در طی این دهه مبذول نشد. در نتیجه، چارچوب آموزشی ای که طراحی شد، از کمبودهای اساسی ای همچون کمبود مدرسه، کلاس، معلم، آموزش های حرفه ای و جز اینها رنج می بُرد. این وضعیت منجر به آن شد که خانواده ها بخشی از وظایف آموزشی را بر عهده گیرندکه پیامدهای منفی بسیاری بر بخش آموزش در ایران و بویژه پایین آمدن استانداردهای آموزشی داشته است.
۳.

جوانان و معضل جرائم فرهنگی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۵۸۹
در این مصابحه بحث حول این محور که تعریف حقوقی روشنی از آنچه "" جرم فرهنگی"" نامیده میشود وجود ندارد. از دیدگاه فرهنگی اسلامی غالب، جرم فرهنگی آن چیزی است که با اصول فرهنگی کشور در تقابل است . این ناروشنی باعث شده است که تشخیص جرم به تشخیص قاضی سپرده شود . همین امر به ایجاد تفاوت زیادی میان آنچه فرهنگ قابل قبول توسط جامعه است و آنچه رفتار فرهنگی جوانان میباشد، انجامیده است . نتیجه آنکه اکثریت جوانان جامعه خود را در شرایطی مییابند که به آنان به چشم "" مجرم"" نگاه میشود . حاصل کار اینکه "" غیرقانونی"" بودن و ""رفتار مجرمانه"" برای جوانان بیاهمیت شده است.
۴.

تحولات فرهنگی - اجتماعی جوانان جنوب شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
یکی از پیامدهای نظام جمهوری اسلامی برابری اجتماعی-فرهنگی در میان جوانان تهرانی در مناطق ثروتمندتر و فقیرتر بوده است. این پدیده از دلایل گوناگونی برخوردار بوده است و می توان استدلال کرد که این برابری در مشابهت در امکانات و نیز فعالیت هایی نمودار شده است که در این مناطق در دسترس جوانان است. در عین حال، آنگونه که این مقاله نشان می دهد تفاوت های عدیده ای در نحوه استفاده از فضا و امکانات در میان جوانان در شمال و جنوب شهر تهران وجود دارد؛ به گونه ای که برابری کمی همواره به برابری کیفی و نزدیکی این دو گروه به یکدیگر نینجامیده است.
۵.

نقش زنان در انتقال سرمایه های انسانی در ایران

۶.

هزینه آموزش رایگان در ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش آموزش و موسسات تحقیقاتی مالیه آموزش
تعداد بازدید : ۱۶۰۲ تعداد دانلود : ۸۰۶
بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات در ایران رایگان و باید در اختیار هر شهروندی باشد. این موضوع منجر به رشد خارق العاده آموزش در ایران شد. دلیلی اصلی این توسعه مثبت عبارت از هزینه های اقتصادی ای بوده است که برای خانواده ها در فرستادن فرزندانشان به مدرسه نقشی کلیدی داشته است. با اینهمه، همانگونه که این مقاله نشان می دهد رشد جمعیت و تورم مجدداً هزینه تحصیلات را متوجه خانواده ها کرده است. این مقاله رویکرد جدیدی را به « آموزش رایگان» پیشنهاد می کند که امتیازات این نظام را حفظ کند و در عین حال از پیامدهای منفی جلوگیری کند. به تعبیر دیگر بودجه دولت برای آموزش کودکان باید صرف طبقاتی شود که از فرستادن فرزندانشان به مدرسه در غیاب حمایت های اقتصادی توسط دولت ناتوان اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳