رامین رحیمی

رامین رحیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

تمرین حساسیت دستور زبان و درک مطلب: شواهدی از زبان آموزان ایرانی ESP (زبان انگلیسی برای اهداف ویژه) در مقطع کارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درک مطلب حساسیت دستوری زبان انگلیسی برای اهداف ویژه نقش های دستوری آزمون قضاوت دستور زبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف تحقیق پیش رو، بررسی این موضوع بود که آیا مداخله ی تمرین حساسیت دستور زبان می تواند باعث پیشرفت بیشتر در درک مطلب زبان آموزان ایرانی ESP (زبان انگلیسی برای اهداف خاص) در مقطع کارشناسی رشته حسابداری شود. بهمین منظور، 40 نفر از زبان آموزان ایرانی ESP در مقطع کارشناسی حسابداری از طریق اجرای OPT انتخاب شده و در آزمایش این مطالعه شرکت کردند. آنها به دو گروه آزمایشی و مقایسه ای تقسیم شده و تحت پیش آزمون درک مطلب قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه درمانی تمرین حساسیت دستورزبان (آزمونهایGJ ) و گروه کنترل، دارونما را دریافت کردند. در نهایت، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها توسط آزمون تی نمونه مستقل بین پس آزمونها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون تی زوجی برای نشان دادن پیشرفت احتمالی گروهها، استفاده شد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش بود که نمرات بالاتری را در پس آزمون درک مطلب پس از 5 جلسه درمان دریافت کردند. نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد آزمون درک مطلب زبان آموزان که به صورت مقایسه ای بین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل به طور مستقل انجام شد، نشان می دهد که شرکت کنندگان با درجه حساسیت گرامری بالاتر، عملکرد موفقیت آمیزتری را در آزمون درک مطلب ESP خود منعکس کردند. این می تواند به این معنی باشد که درمان می تواند به آنها کمک کند تا نیازهای مرتبط با خواندن خود را در طول فرآیند یادگیری نشان دهند
۲.

Hermeneutics of Teacher Education: An Inclusion-Based Model

کلید واژه ها: Curriculum hermeneutics teacher education teacher educator identity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
The present study aimed to investigate the concept of “Teacher Education” from a hermeneutic point of view. This view was selected since there were rare cases in the whole literature related to teacher education. On the other hand, defining a hermeneutic model could be expected to provide a more objective and tangible of teacher education nature and its configuration in the minds of those who directly deal with or discuss it. The main question for which this study tried to find an answer was whether it was possible to present a hermeneutic model for giving an operational definition to teacher education. To answer the question, the study followed a survey-qualitative methodology: first the concept of teacher education was investigated through archival scrutiny and its definition deficiencies were determined. Next, the same procedure was followed for the hermeneutics concept. The data of the study were analyzed via non-statistical comparative analysis, and it was concluded that it was possible to define teacher education hermeneutically; however, the vastness of the issue needed more survey.
۳.

جهانی شدن و درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه ای تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درجه عبور نرخ ارز جهانی شدن شاخص KOF قیمت های مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۸۸
پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62
۴.

Appropriation Based -Syllabus and Advanced EFL Learners’ Speaking Skill: The Case of Chunks-on-Card Activities(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Lexical chunks appropriation Speaking Skill EFL Learners collocation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
The impetus for conducting the present study came from Thornbury's (2005) approach to teach speaking in which he claimed that awareness-raising techniques, along with appropriation strategies, facilitate the process of teaching and learning speaking. Therefore, the present study attempted to explore the impact of the appropriation-based syllabus to teach speaking by using chunks-on-card activity. Accordingly, 60 female and male Iranian advanced EFL learners were selected from a private language institute and were assigned to four groups. The four groups were male experimental and control groups as well as female experimental and control groups. To examine the effect of the treatment, the participants were pre- and post-tested on speaking skill. They took part in 14 treatment sessions in which the experimental group practiced the chunks-on-card method through drilling while the control group practiced the conventional approach. The results of one-way ANOVA revealed significant differences among the posttest scores of the four groups. According to the findings, the mean score for male learners in the experimental group differed significantly from female and male learners in the control groups. Similarly, the mean score of female learners in the experimental group differed significantly from female and male learners in the control groups. The results of paired-samples t-test for each group also indicated that the appropriation-based teaching of lexical chunks had significant impacts on both genders’ speaking skills.
۵.

An Investigation of the Effectiveness of Dialogue Shadowing Technique (DST) on Iranian Intermediate EFL Learners’ Conversation Ability

کلید واژه ها: EFL Learners speaking Conversation dialogue shadowing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۰
The aim of the current study was to investigate whether L2 dialogue shadowing practice would have an effect on Iranian intermediate EFL learners’ conversation ability. For this purpose, 30 Iranian intermediate EFL learners at Padideh language center participated in the experiment of the study. The participants were divided into two groups of 15 who were assigned to the experimental and control group of the study randomly. A pretest of conversation ability was administered to both groups, the experimental group received 10 sessions of teaching L2 conversation as well as dialogue shadowing technique (DST) while the control group received a placebo, in other words, teaching L2 conversation via existing method. After the treatment, the same test was administered as posttest to both groups of study. The data obtained from the tests in this study were analyzed via independent sample T-test between performance of the groups, and the paired-sample T-test was used between the pretest and posttest of each group to show the progress. The results revealed that Iranian EFL learners in the experimental group performed better and received higher score in conversation test after 10 sessions of treatment.
۶.

The Effect of Role-Play through Dialogues vs. Written Practice on Iranian Intermediate EFL Learners’ Knowledge of English Idioms

کلید واژه ها: etymology role-play dialogues written practice English idioms semantic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
This study aimed to investigate the effect of role-play through dialogues vs. written practice on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. The question this study tried to answer is if role-play through dialogues vs. written practice has a significant effect on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. To find the answer to the question, 30 intermediate level students from Iranian institute were selected. They were both male and female. Intermediate level students who were dealt for the current study were selected because they were learning all skills of language at the same time, they were familiar with words, and their English proficiency was enough to speak English and understand the importance of speaking. The students were selected administrating OPT which divided into two groups, one experimental group (Role-Play through Dialogues) and one control group (Written Practice). The results of this study revealed that the experimental participants performed better on learning idiom.
۷.

The Impact of Teaching Developmental Grammatical Errors on Iranian Undergraduate Translator Trainees’ L2 Paragraph Writing Ability

کلید واژه ها: Writing Ability Paragraph Writing paragraph grammatical errors developmental grammatical errors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
This study aimed to investigate the impact of teaching developmental grammatical errors on translator trainees’ L2 paragraph writing ability. After the administration of Oxford Placement Test (OPT), 40 out of 100 undergraduate translator trainees were selected from the Islamic Azad University of Tonekabon branch. Further, the participants were divided into an experimental and a control groups. A pre-test of paragraph writing ability was administered to both groups and the participants were asked to write a paragraph about the selected topic. Then, the experimental group received 5 sessions of treatments on teaching developmental grammatical errors extracted from their previous writing performance while the control group received a placebo. After five sessions of the treatments, the post-test of paragraph writing ability was administered in which the participants in both groups were asked to write a paragraph about a selected topic. Three raters corrected the paragraphs. The scores were analyzed using the SPSS software by applying Independent sample t-test and Pearson correlation. The findings indicated that subjects in the experimental group showed significant improvement in their writing performance.
۸.

The Effect of L2 Minimal Pairs Practice on Iranian Intermediate EFL Learners’ Pronunciation Accuracy

کلید واژه ها: EFL Learner pronunciation accuracy minimal pair teaching pronunciation intelligibility

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۵
The aim of the current study was to investigate whether L2 minimal pairs practice would have an effect on Iranian intermediate English as a Foreign Language (EFL) learners’ pronunciation accuracy. For this purpose, 30 Iranian intermediate EFL learners at Simin Institute participated in the experiment of the study. The selection of subjects was done from among 150 EFL learners at intermediate level. In order to make subjects homogenized an SPT was used, then they divided into two groups of 15 who were assigned to experimental and control group randomly. A pre-test of pronunciation accuracy was administered to both groups, then the experimental group received 5 sessions of teaching L2 pronunciation as well as Minimal Pairs Practice (MPP) while the control group received a placebo, in other words, teaching L2 pronunciation via the existing method. After the treatment again the same test was administered as posttest to both groups of the study. The data obtained from the tests were analyzed via independent samples T-test between the posttest scores of experimental and control group to see whether there is a difference between performance of the groups and the paired-sample T-tests was used between the pretest and the posttest of each group to show the progress. The results revealed that Iranian EFL learners in the experimental group performed better and received higher score in pronunciation test after 5 session of treatment.
۹.

The Impact of L2 Semantic Tasks (L2 Collocation versus L2 Definition) on Iranian Intermediate EFL Learners’ Vocabulary Achievement

کلید واژه ها: semantic tasks morphology collocation definition vocabulary learning strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
This study investigated the relationship between teaching L2 semantic tasks (collocation vs. definition) in vocabulary achievement of Iranian intermediate English as a Foreign Language (EFL) learners. To this end, 60 students at intermediate level studying in the Simin Institute were selected from a total number of 100 participants based on their performance on Oxford Placement Test (OPT). After ensuring the criterion of homogeneity, they were randomly assigned to two experimental and one control group each comprising 20 participants. Before starting the treatment, a pretest was administered to find out learners’ vocabulary knowledge. Then the experimental groups were instructed to use collocation and definition in vocabulary learning for 5 sessions while the control group received no treatment. After the end of the treatment, the same pre-test was administered to all groups as a post-test. Analysis of the results of three paired sample T-test and a one way ANOVA showed that the experimental group that received collocation task outperformed the other two groups (control group and second experimental group) in the post-test. It was concluded that teaching collocation task had a positive effect on learners’ vocabulary knowledge.
۱۰.

School General English Achievement and Group-Work: An Investigation among Iranian Junior High School Students

کلید واژه ها: General English group work cooperative learning EFL Learner

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۴
The present study investigated school general English achievement and group work among Iranian junior high school students. The main question this study tried to answer was whether group work could enhance a higher general English achievement among junior high school students. To answer this question, 60 female learners were divided into experimental and control group randomly with 30 members in each after administering a general English test to 100 Junior high school females to release qualified intermediate learners. Then, the experimental group was broken into 6 groups including 4 learners in each to work cooperatively while the control group went on working conventionally. Firstly, each group received general English test such as reading, listening, writing, and speaking as pretest to figure out their current level. Then as treatment, experimental group took practices in all skills in group while the control group received a placebo. The students were asked to do the posttest. The average was taken to indicate students overall English language achievement of method of instruction in the general English course. By analyzing the scores of each single group on their posttest (Independent samples T-test) and also analyzing pretest to posttest scores of experimental and control group (Paired sample T-test), the null hypothesis of the study was rejected. It meant that the group work had a better performance in terms of the general English posttest.
۱۱.

تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست محیطی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حوضه آبریز فرسایش رسوب زیست محیطی MPSIAC ایستگاه رسوب سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
بدیهی است که فرسایش دارای پیامدهای متعددی چون ازبین رفتن خاک، آلوده شدن آب ها ،کاهش ظرفیت مخازن آب و پرشدن سدها،تهدید سلامت و تندرستی عمومی و... می باشد. لذا توجه به فرسایش و پیامدهای آن گام مهمی در جهت نیل به توسعه ی پایدار است. منطقه ی مورد مطالعه شامل حوضه های آبریز جنوب مشهد (طرق، مایان، دهبار و جاغرق) بوده و طبیعتاً نتایج حاصل از فرسایش این حوضه ها متوجه کلانشهر مشهد نیز می گردد. این حوضه ها حدود 429 کیلومترمربع وسعت دارند و از لحاظ ژئومورفولوژی بخشی از دامنه ی شمالی ارتفاعات بینالود می باشند. از نظر لیتولوژی نیز شیست های متامورفیک و فیلیت مشهد حدود 90 درصد این حوضه ها را پوشش داده اند. چند گسل نیز منطقه ی مورد مطالعه را تقطیع نموده اند که معروف ترین آن گسل سنگ بست- شاندیز است. این تحقیق بر پایه ی روش تجربی. تحلیل های کمّی و کیفی و بررسی های میدانی انجام گرفته و با توجه به ویژگی های طبیعی منطقه (9عامل زمین-شناسی، خاک،آب و هوا، رواناب، توپوگرافی، پوشش گیاهی،کاربری اراضی، فرسایش سطحی خاک، فرسایش رودخانه ای)، با استفاده از مدل ام پسیاک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با داده های ایستگاه های رسوب سنجی مقایسه گردید. نتایج این بررسی حاکی از آن است که اولاً حوضه ی آبریز جاغرق نسبت به سایر حوضه های مورد مطالعه بیشترین فرسایش و رسوب را دارد. ثانیاً مدل ام پسیاک در این منطقه به خوبی پاسخ می دهد. زیرا به عنوان نمونه مقدار رسوب برآورد شده در حوضه ی جاغرق با مدل ام پسیاک 531 تن در کیلومترمربع در سال بوده، در حالی که در ایستگاه رسوب سنجی حوضه مربوطه 547 تن در هکتار در سال می باشد. ثالثاً مقدار فرسایش و رسوب در منطقه ی مورد مطالعه رو به افزایش بوده و این امر حاصل تغییرات کاربری اراضی و دخل و تصرف های انسانی می باشد. همچنین این افزایش فرسایش و رسوب نیز پیامدهای زیست محیطی را در منطقه به دنبال داشته است.
۱۲.

بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بررسی تحلیلی سنجش از دور جغرافیا خاستگاه علوم زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۹۲۶
بشرهمواره در طول زندگی اش به محیط زیست خود توجه داشته و برای شناخت بییشتر آن تلاش نموده است. او برای دست یابی به این منظور، به جمع آوری اطلاعات و داده های محیطی، از جمله مشاهده غیر مستقیمی عوارض زمینی و از طریق تولید و تفسیر اسناد سنجش از دور (نقشه، عکس هوایی و تصاویر ماهواره ای) به شیوه های گوناگون متوسل گردیده است. امروزه گروه های تخصصی مختلف، با توجه به هدف و نیاز خود، از اسناد سنجش از دور بهره می برند، و این مساله باعث شده تا برخی از آن ها به این باور برسند که جایگاه خاستگاه اولیه R.S در قلمرو حوزه ی تخصصصی آن ها می گنجد از این رو برای رفع هر گونه شبهه در این گونه باورها پژوهش حاضر انجام گرفت تا جایگاه واقعی سنجش از دور مشخص شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت، قلمرو و علوم و فنون دور سنجی نیز با استناد به بررسی های تاریخی و تهیه و ارسال پرسشنامه به گروه های تخصصی ذی ربط دردانشگاه ها ، برخی ابهامات برطرف و نتیجه این شد که اولاً سنجش از دور یک علم و فن است که با هنر در آمیخته است و با حس سر و کار داد، ثانیاً سنجش از دور تفسیری و تحلیل که مهمترین رکن علوم و فنون سنجش از دور را تشکیل می دهد ، اساساً جزو علوم جغرافیا و زمین بوده و وجود آن در پهنه ی علوم جغرافیایی شکل گرفته است.
۱۳.

آمار و عینیت در متغیرهای ترجمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲
مقاله حاضر به بررسی کاربرد روشهای مختلف تجزیه و تحلیل های آماری در پژوهش های ترجمه می پردازد. سوال مد نظر این مقاله آن است که چگونه به کارگیری علم آمار پژوهشگر را در تعریف و اندازه گیری متغیرهای مختلف ترجمه به ویژه متغیرهای انتزاعی یاری می نماید. برای پاسخ به این سوال، ابتدا مفهوم انتزاعی (ذهنی) بودن و کاربردهای علم آمار در ترجمه همراه با مثال مورد بحث قرار گرفته، سپس فرایندهای آماری فرضیه آزمایی در پژوهش های ترجمه توضیح داده شده است، سرانجام، مفهوم احتمالات در مورد متغیرهای رایج در پژوهشهای ترجمه شرح داده شده است. نتایج این بررسی اهمیت و تطابق علم آمار با پژوهش های ترجمه را مورد تاکید قرار می دهد.
۱۵.

شکل آزمون و عملکرد ترجمه آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷
پژوهش حاضر به بررسی ترجمه آزمایی به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در پژوهشهای زبان می پردازد. سوال پژوهشی این بررسی آن است که آیا میان شکل آزمون و عملکرد بهتر ترجمه آموزان در آزمون رابطه ای وجود دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال، 45 دانشجوی سال آخر تربیت مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. هر گروه با آزمونی متفاوت در ترجمه (ولی محتوای یکسان) مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها توسط روش آماری تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که میان متغیرهای این پژوهش رابطه وجود دارد.
۱۶.

نقش آموزش الگوهای بنیادین جملات انگلیسی در ارتقای کیفیت ترجمه دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۲
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی مدلهای گوناگون ارائه و تدریس ساختار جمله و نیز تاثیر آنها بر درک بهتر مفهوم واحد ترجمه است. با اینکه جمله را شاید بهترین واحد ترجمه می دانند، تجربیات و مشاهدات نشان داده است که ترجمه آموزان گهگاه هنگام برگردان واحدهای ترجمه از زبانهای گوناگون دچار مشکل می گردند. بنابراین سوالی که پژوهش حاضر سعی نموده است بدان پاسخ دهد آن است که آیا بین نوع الگوی آموزش ساختار جمله و کیفیت ترجمه ترجمه آموزان رابطه ای وجود دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال، چهل و پنج دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی انتخاب و در سه گروه آزمایشی با سه الگوی دستوری متفاوت مورد آموزش و سپس تحت یک پساآزمون ترجمه یکسان قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که میان الگوی تدریس و عملکرد ترجمه آموزان رابطه وجود دارد.
۱۷.

نگرش بین فرهنگی بر قابل انکار بودن ترجمه ناپذیری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹
"هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفی ترجمه ناپذیری و بررسی ابعاد گوناگون آن است. ترجمه ناپذیری از آن جهت مورد توجه و با اهمیت است که هر گونه اظهار نظر در خصوص آن می تواند به ارائه راه حلی برای دست یابی به معادلهایی دقیق تر برای واحدهای مختلف ترجمه که فاقد معادل هستند یا پیدا نمودن معادل برایشان دشوار می نماید، منجر گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف این پدیده در حوزه ترجمه و از دیدگاه استادان فن پرداخته شده است سپس نقطه نظرات موجود مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با ارائه مستندات، شرایط قابل انکار بودن آن بررسی شده است. "
۱۸.

مشخصه های آلفا، بتا و گاما در ترجمه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۴
هدف از نگارش این مقاله معرفی الگویی نسبتا جدید است که از طریق آن می توان ترجمه را هر چه دقیق تر و عینی تر از پیش تصحیح و نمره گذاری نمود. مفاهیم اصلی این پژوهش عبارتند از: صحت ترجمه، وضوح ترجمه، و طبیعی بودن ترجمه که هر کدام به طور جداگانه با ارائه مثال مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از مقادیر پارمتری ریاضی سه مفهوم اصلی فوق مجددا تعریف گردیده و روابط میان آنها از طریق معادله های فرمولی توضیح داده شده است. باید توجه داشت که کاربرد اینگونه مدلها به گونه ای نیست که بتواند طیفی وسیع از اقلام واحد ترجمه را پوشش دهد اما مقصود اصلی، از دیدگاه ترجمه آزمایی، بیان این واقعیت است که منصفانه نیست اگر بگوییم دقیق نمره دادن به ترجمه به طور کامل غیرممکن است. در این مقاله سعی گردیده است که مفاهیم در منتهای سادگی بیان گردد تا خوانندگان ارجمند بتوانند مباحث را بدون مشکل دنبال نمایند.
۱۹.

ترجمه متون مطبوعاتی: بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی در ترجمه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۶
متون مطبوعاتی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایفاگر نقش در بررسی مسائل زبانی همواره مدنظر بوده اند چه باعث می شوند فراگیرندگان زبان با مهارتهای مختلف ارتباطی آشنا گردند و آنها را به کار ببرند (بداک 1988). ترجمه متون مطبوعاتی برای دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی نوعی تمرین محسوب می گردد. تجربه و مشاهدات در کلاس نشان داده است که برای اینگونه دانشجویان گاهی اوقات ترجمه متون مطبوعاتی خارج مشکل تر از متون مطبوعاتی انگلیسی زبان داخلی به نظر می رسد. مقاله حاضر به بررسی این مشکل می پردازد. سوال پژوهشی مورد نظر آن است که آیا بین دانش زمینه مربوط به متون مطبوعاتی انگلیسی زبان چاپ داخل و ترجمه بهتر آنها در مقایسه با متون مطبوعاتی خارجی رابطه ای وجود دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال 40 دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی انتخاب شدند ودو بار مورد آزمون قرار گرفتند: بار اول ترجمه یک مقاله مطبوعاتی انگلیسی زبان چاپ داخل و بار دوم ترجمه یک مقاله مطبوعاتی انگلیسی زبان خارجی از آنها خواسته شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که دانش زمینه مربوط به متون مطبوعاتی داخلی در بهتر ترجمه نمودن اینگونه متون موثر است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان