مریم مالمیر

مریم مالمیر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

Explaining Suicide from the Viewpoint of Ethics(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
Introduction: Suicide occurs in people of any age and background, which negatively affects families and communities. According to the statistics provided by the World Health Organization, suicide is the cause of death of more than 700,000 people in the world, seventy-seven percent of which occur in low- and middle-income countries. Therefore, suicide has become an international problem in global health. There is a main moral issue regarding suicide, and that is whether suicide is morally permissible or not, and if so, under what circumstances? Therefore, the authors of the present study decided to examine suicide through the view point of ethics. Materials and Methods: The research was a review method, in order to achieve the goal of the research, in addition to electronic education books and virtual education in this field, articles related to the research keywords from 2004 to 2022 from the databases of Elsevier, Proquest, Pubmed, Researchgate, Science direct, was reviewed. Conclusion: According to ethical codes, each person has independence and autonomy. An autonomous and independent person has the possibility to make any decision, provided that his decision does not lead to harm to others or damage to the natural environment. Therefore, according to ethical codes, a person can decide for his life, he can even commit suicide.
۲.

شناسایی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری ساری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۶
بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اجتماعی بر اهمیت اعتماد در جامعه تأکید نموده اند. شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تبیینی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل شهروندان بالای 18 سال شهر ساری است که طبق آخرین آمار ثبت احوال استان مازندران تعداد آنان 223.153 نفر بوده است. در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری نمونه ها با روش چند مرحله ای (نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده) انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که چهار متغیر ( 1. همسویی اهداف شهرداری با نیاز های شهروندان ، 2. احساس رضایت از خدمات شهری، 3. میزان مشارکت، 4. شفافیت سازمانی ) توانسته اند 0.64 از واریانس متغیر وابسته این پژوهش را تبیین نمایند. نتایج همچنین نشان داد که همسویی اهداف شهرداری با نیازهای شهروندان ، احساس رضایت از خدمات شهری، میزان مشارکت و شفافیت سازمانی در شهرداری به ترتیب از مهم ترین عوامل ارتقای میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری شهر ساری می باشد. شماره ی مقاله: ۱۸
۳.

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی زنان شهرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۱
هویت ملی حاصل تعاملات اجتماعی بین افراد است و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری هویت ملی افراد، سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری کلیه زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله ساکن شهرکرد در سال ۱۴۰۰ است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تعداد آن ها 6004 نفر است. حجم نمونه در جامعه آماری شهرکرد با استفاده از فرمول کوکران معادل 364 نفر به دست آمد که برای دقت بیشتر پژوهش تعداد نمونه 500 نفر تعیین شده است. چهارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات دورکیم، پاتنام، بوردیو، کلمن و هالپرن در سه بعد اعتماد، مشارکت و تعاملات اجتماعی است. بر اساس یافته های به دست آمده، بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی رابطه معناداری وجود داشت، همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی) درمجموع 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته (هویت ملی) را تبیین کردند.
۴.

شناسایی عوامل کلیدی توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر ساری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه شهری آینده پژوهی تحلیل ساختاری میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۱
اگرچه رشد شهری پدیده ای مرسوم است، اما الگوها و عوامل محرک آن نسبتاً نامعلوم است و مجموعه عوامل جامعی که بتوانند فرآیند رشد شهری را شرح دهند، به دلیل منحصر به فرد بودن خصوصیات شهرها وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی توسعه شهری در ساری با رویکرد آینده پژوهی بوده است که روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از اسناد و مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی استفاده شده است در مرحله دوم با استفاده از تکنیک تأثیرات متقابل (روش تحلیل ساختاری) امتیازدهی و در محیط نرم افزار MICMAC مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت عوامل پیشران و کلیدی توسعه شهری با توجه امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که سیستم توسعه شهری ساری، سیستمی پایدار بوده است و عوامل "سازمان های مشارکت کننده در مدیریت و توسعه شهری" و "سیاست های به کار رفته برای یارانه ها و کنترل قیمت ها که هرچند تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دولت است، ولی به شدت توسعه شهری را دستخوش تحول می کند" اصلی ترین عوامل تأثیرگذار توسعه شهر ساری می باشند. همچنین عامل "ساماندهی محورهای ویژه گردشگری با استفاده از کیفیت های محیطی و کریدورهای دید و منظر" اصلی ترین عامل در موقعیت ریسک شهر ساری بوده و اصلی ترین مؤلفه اهرمی ثانویه، "میزان رشد ترافیک" است که می-تواند به عنوان محرک توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

Investigating the Role of Commitment and Professional Ethics on Primary Teachers' Attitudes toward Personalizing the Learning Process(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
Background: Paying attention to personalization of learning process in educational systems is of special importance. Therefore, the purpose of this study is to determine the role of commitment and professional ethics on teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process. Method: The method of the present study was descriptive and correlational that was performed on 195 primary school teachers in Ghaen. Samples were selected by cluster sampling. To collect data from three standard questionnaires; Professional commitment, professional ethics and teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process were used and the data were analyzed using SPSS_18 software and coefficient statistical tests. Multiple regression and Pearson correlation coefficient were analyzed. Results: The results showed that professional commitment with an average of 3.97 ± 0.098, professional ethics with an average of 5.26 ± 0.082 and teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process with an average of 4.13 ± 0.064 above average. Professional ethics explains 15% of the variance of professional commitment and 25% of the variance of teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process; Professional commitment also explains 37% of the variance changes in teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process. Conclusion: Commitment and professional ethics improve teacherschr('39') attitudes toward personalizing the learning process. On the other hand, professional ethics provides the basis for improving the professional commitment of teachers. Therefore, organizational managers can improve their attitude towards personalization of the learning process by promoting the commitment and ethics of teacherschr('39') professions, and thus provide the basis for improving the efficiency of the educational system.
۶.

Ethical and Social Consequences of Dogmatism in Society(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
Background: Dogmatism is a global challenge in recent years. Terrorist groups such as Taliban, Al Qaeda, Al-shabab, ISIS, Jondollah and so on are some example in recent century. Hence, what is more attended today is the religious dogmatism. It doesn’t mean that there are no other forms of dogmatism. Various kinds of dogmatism in political, racial and ethnical forms are developed in modern societies. Because of forming close mind manner, dogmatism in each form is in opposite of ethics. Therefore, this study tries to consider the ethical and social consequences of dogmatism in societies. Conclusion: With prevalence of dogmatism, ethical foundations are weakened and wellbeing will be replaced with violence and autarchy. In such societies, trust, adjustment and social cooperation will be decreased.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان