باقر یعقوبی

باقر یعقوبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

Task Repetition from EFL Learners’ Perspectives: A Longitudinal Multiple-Case Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۷
This study was conducted to examine learners’ attitudes and perceptions toward the efficacy of task repetition: whether or not they appreciated task repetition as an effective classroom strategy for enhancing their oral performance. To this end, a multiple case study approach was adopted in which six intermediate English as a Foreign Language (EFL) learners were investigated over a four-month period in an intact class. Four data collection tools were used: (1) multiple interview sessions, (2) learner diaries, (3) participant observation, and (4) classroom portfolios. In addition, 20 hours of the learners’ audio-recorded task performances across sessions were transcribed and analyzed for signs of improvements in qualities of oral performance. Results indicated that despite the fact that repeating reciprocal narrative tasks led to gains in oral performance, learners viewed task repetition as a futile activity that did not affect their performances over time. The findings are discussed, and implications are provided in the context of education.
۲.

The Effects of Immediate and Delayed Corrective Feedback on the Acquisition of English Subject-Verb Agreement by EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corrective feedback (CF) Delayed Feedback Immediate Feedback Timing of Feedback subject-verb agreement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۳
The timing of corrective feedback (CF) provision has been a controversial issue in SLA research. Despite widespread research, there is still disagreement on whether the erroneous structures should be addressed immediately or at a delayed time after task completion. This study investigates the comparative effects of immediate and delayed feedback on developing subject-verb (s-v) agreement by Iranian EFL learners. To this end, 28 university students were divided into immediate (n=14) and delayed (n=14) CF groups after the administration of the Oxford Placement Test. The study involved a pre-test, three treatment sessions and a post-test. The two feedback groups received treatments followed by either immediate feedback provided after task completion or delayed feedback delivered after 3 days of task completion. The tests and treatments contained various activities including multiple-choice, cloze, fill-in-the-blanks and picture description task. The results of the analysis of test scores on the pre- and post-tests were indicative of the outperformance of the immediate CF group, implying that the immediate feedback may be more beneficial for developing s-v agreement accuracy than delayed feedback. The findings of this investigation can bear efficient implications for language teachers and researchers.
۳.

روش شناسیِ خودمردم نگاری به مثابه روشی در خودبازاندیشی و رشد حرفه ای معلمان: پژوهشی(فرا)- خود مردم نگارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۶
با آنکه پژوهش های بسیاری به بررسی رابطه میانِ بازاندیشیِ معلمان و عملکرد حرفه ای آن ها پرداخته است، رویکردهای معدودی بسترِ خودبازاندیشی را برای معلمان فراهم کرده است. با توجه به این ضرورت، پژوهشِ حاضر بر آن است تا به معرفیِ روشِ «خودمردم نگاری» به مثابه یک روشِ پژوهشِ کیفی در خود باز اندیشیِ معلمان و تأثیر آن در زندگیِ حرفه ای و شخصیِ آن ها بپردازد. در این پژوهش، تجربه نویسنده اول از روش خودمردم نگاری با نگاهی «فرا-خودمردم نگارانه» مورد بررسی قرار گرفته است. آموخته هایِ محقق از روایتِ تجربه ها و یافتنِ معنا در انبوهی از داده ها، نگارش داستان گونه، رعایتِ اخلاق و تغییرِ نگاه او نسبت به معیارهایِ ارزیابیِ کیفیت خودمردم نگاری تشریح شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر عمیقِ خودمردم نگاری بر تحولاتِ درونی و بیرونی محقق است که از آن جمله می توان به تغییراتِی در رویکرد او نسبت به کارِگروهی و تلاش او در به کارگیری و آموزشِ آن در کلاس، چرخش نگرش او از اثبات گرایانه به پسامدرنیته و تأثیر آن بر زندگی او اشاره کرد. به اشتراک گذاری تجربه های یک معلم خودمردم نگار می تواند معلمانِ دیگر را با کارکردِ خودمردم نگاری در جهتِ رشد و تعالی خود آشنا نماید. همچنین، تشریحِ فهمِ یک معلم از خودمردم نگاری می تواند در جهتِ تعمیمِ این روشِ پژوهشی در حیطه آموزش مؤثر واقع شود.
۴.

The Effect of Collaborative Dialogue on EFL Learners’ Noticing of Pragmatic Forms(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: interlanguage pragmatics explicit teaching implicit teaching collaborative task input enhancement task

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
Interlanguage pragmatics has attracted considerable attention in recent years. One strand of interlanguage pragmatics research includes studies comparing the effectiveness of implicit versus explicit teaching on the development of pragmatics. Many studies, although inconclusively, have shown the superior effect of explicit teaching of pragmatics, but few have focused on finding ways to improve the implicit teaching of pragmatics. The present study attempted to unfold the effect of collaborative dialogue on the quality of implicit teaching of request (head act and preparator). To this end, 28 participants (19 to 33 years old, intermediate) majoring in English (freshman and junior) were divided into two groups. The experimental group (n=14) had the opportunity to complete the tasks collaboratively and the control group (n=14) were not provided with any specific pragmatic instruction. The instructional procedure included four successive sessions of teaching request in situations where the sociological parameters were systematically varied. For the purpose of data collection, the classes were audio-recorded and a pretest-posttest design for discourse completion task (DCT) was adopted. For the purpose of data analysis, target request head acts and preparators were scored and also the audio recordings of classes were transcribed and the process of learning during treatment was checked in detail. The findings indicated that the experimental group outperformed the control group in producing target preparators and head acts. And evidence of noticing the pragmatic forms namely noticing unnoticed forms, noticing the gap, and negotiation of form was observed during the collaborative task. This study suggests that teachers may need to provide learners with the opportunities for collaborative tasks along with input enhancement tasks in order to improve the pragmatic knowledge of the learners.
۵.

زمان انتظار معلم و مبادرت شاگرد: تحلیل موردی واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضا زمان انتظار گفتمان کاوی آی آر اف مبادرت شاگرد تحلیل موردی واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
الگوی غالب در تعاملات کلاسی یک توالی سه بخشی تحت عنوان آی آر اف (IRF) (مبادرت معلم، پاسخ شاگرد و بازخورد معلم) می باشد (سینکلر و کلتهارد، 1975). گرچه این الگو دارای مزایای تعاملی خاصی است، ولی به دلایلی، به ویژه به واسطه ی ایجاد فرصت مشارکت محدود برای شاگردان (کاسپر، 2001)، مورد انتقاد قرار گرفته است. به همین سبب، کنش جایگزین معطوف به اعتلای مبادرت و عاملیت شاگرد در تعاملات کلاسی از طریق برون رفت از آی آر اف می باشد. اما وقتی ساختار تعامل معلم محور باشد، آی آر اف کانون تعامل گشته و برون رفت از آن دشوار خواهد بود. مطالعه ی حاضر به دنبال پاسخی برای دو پرسش تحقیقی می باشد: اول اینکه شاگردان برای مبادرت و یافتن عاملیت در تعاملات معلم محور به چه چیزی نیاز دارند؟ و دوم، معلمین چگونه می توانند به شاگردان در رسیدن به این هدف کمک کنند؟ گفتمان کاوی تعاملات کلاسی یک معلم در خلال مرور تکالیف نشان داد که چگونه به کارگیری زمان انتظار مبسوط به یکی از شاگردان فضای تعاملی لازم را برای مبادرت و طرح پرسش ایجاد کرد. علاوه بر این، استفاده مداوم معلم از زمان انتظار مبسوط پس از مبادرت شاگرد، فرصت را برای سایر شاگردان به منظور مشارکت و مذاکره در تعاملی شاگرد محور پدید آورد. گزیده هایی از تحلیل داده های این مطالعه، مدیریت و جهت دهی یادگیری توسط شاگردان را به تصویر می کشد.
۶.

گفتگوکاوی پیشقدمی زبان آموزان در تعاملات پرسمانی در کلاس های زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل کلاسی گفتگوکاوی پیشقدمی زبان آموز حین تعامل توالی پرسمان پرسش ارجاعی تعاملات انتقال معنا عمل تعاملی معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل کیفی پیشقدمی زبان آموزان در پاسخ به پرسش های ارجاعی و پیشقدمی آنها بعد از نوبت بازخورد معلم است و نقش اعمال تعاملی معلمان زبان- نوبت های شروع تعامل و بازخورد- را در ایجاد فرصت های پیشقدمی زبان آموزان در تعاملات انتقال معنا بررسی می کند. جهت جمع آوری داده ها، تعاملات و میان کنش های ده کلاس از هفت معلم و زبان آموزان آنها با توانش زبانی سطح متوسط در چهار آموزشگاه مختلف زبان انگلیسی در ایران ضبط و تصویربرداری شد؛ و سپس تعاملات ضبط شده به صورت نوشتاری و بر اساس اصول و قراردادهای روش گفتگوکاوی تهیه و تجزیه و تحلیل شد. براساس تحلیل های انجام شده بر روی این داده ها، پیشقدمی زبان آموزان در تعامل کلاسی حین پرسش و پاسخ بسیار کم رخ می دهد. مشاهدات و تجزیه و تحلیل تعاملات پرسمانی نشان می دهد که بین عملکرد پرسمانی معلمان تفاوت معناداری وجود دارد و نیز برخی اعمال تعاملی از سوی معلمان، زبان آموزان را برای پیشقدمی در صحبت ترغیب می کند؛ مثل هنگامی که معلم تمامی زبان آموزان را برای پاسخ مورد خطاب قرار دهد، فرصت کافی برای پاسخگویی بدهد، تعامل زبان آموز-زبان آموز را تشویق کند، از پاسخ ها قدردانی کند، بازخورد مثبت دهد و از شوخی و جملات ترغیب کننده برای ادامه شرکت زبان آموز استفاده کند. گاهی نیز خود زبان آموزان بعد از سکوت کلامی و یا بعد از پیش قدمی خود یا همکلاسی هایشان، بدون ترغیب معلم برای صحبت و مشارکت در توالی پرسمان پیشقدم می شوند. در پایان، آموزش های کاربردی نظیر بهینه سازی پرسمان معلمان و ارتقای حرفه ای آنها از طریق مشاهده کلاس و گفتگوکاوی تعامل کلاسی ارائه شده است.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: گفتگوکاوی پرسش معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی (A Conversation Analytic Study on the Teachers’ Management of Understanding-Check Question Sequences in EFL Classrooms)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Classroom interaction Conversation analysis Understanding-Check questions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
Teacher questions are claimed to be constitutive of classroom interaction because of their crucial role both in the construction of knowledge and the organization of classroom proceedings (Dalton Puffer, 2007). Most of previous research on teachers’ questions mainly focused on identifying and discovering different question types believed to be helpful in creating the opportunities for learners’ interactions. Drawing on conversation analysis through adopting socio-cultural perspective, this study, however, aims to examine how EFL teachers manage understanding-check questions in their talk-in-interaction. For this purpose, six EFL teachers’ discursive classroom practices were observed, video-recorded, and transcribed line-by-line in its entirety. Through the microanalysis of the transcribed data, our findings suggest that EFL teachers vary in their management of understanding-check questions and the teachers’ understanding-check questions tend to serve different functions in the different micro-contexts identified. Three major sequential environments emerged to feature understanding-check questions in this study: Activity-boundary environment, post-instruction environment and within-activity environment. The findings of the study indicate that understanding-check questions at activity boundary environment are designed to accomplish dual functions, however those launched in post-instruction and within-activity environments maintain a singular focus on ensuring absolute understanding of the just-given explanation or instruction.
۸.

بررسی آزادی عمل معلمان زبان انگلیسی در بکارگیری زبان اول (فارسی) و دوم (انگلیسی) در آموزش (First Language Use in English Language Institutes: Are Teachers Free to Alternate between L1 and L2 as Means of Instruction?)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی استفاده از زبان اول زبان آموزان نونهال خواسته های والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
تحقیقات اخیر در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی نشان داده است که استفاده از زبان اول در آموزش زبان انگلیسی می تواند نقش مفیدی ایفا کند. این تحقیقات اساساً بر چگونگی استفاده ی زبان آموزان و معلمین از زبان اول و نیز بر تبیین نظرات زبان آموزان و معلمین درباره ی استفاده از زبان اول معطوف بوده اند. با این وجود، در بسیاری از آموزش گاه های خصوصی زبان انگلیسی کشورمان استفاده از زبان فارسی ممنوع می باشد. از این رو پژوهش حاضر ضمن توجه خاص بر نظرات والدین زبان آموزان نونهال، به بررسی دلایل این امر پرداخته است. در این راستا از دو پرسشنامه ی محقق ساخته برای والدین زبان آموزان (به تعداد 243 نفر) و معلمین (به تعداد 31 نفر) برای جمع آوری داده استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که والدین زبان آموزان و به صورت معنی داری با استفاده از زبان اول مخالف می باشند. نتایج همچنین نشان می دهد که والدین تمایل دارند با اعمال فشار مستقیم بر روی معلمین و تهدید به تغییر موسسه در صورت عدم رضایت نظرات خود را در کلاس های آموزش زبان اعمال کنند.
۱۱.

نگاهی نو به راهبردهای ارتباطی در میان کنش¬های کلامی معلمان زبان انگلیسی در ایران (A New Approach to Communication Strategies: The Case of Iranian EFL Teachers)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای ارتباطی کلام معلم محیط های انگلیسی به عنوان زبان خارجی معلمان زبان انگلیسی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۶۲۴
هدف از این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از راهبردهای ارتباطی توسط معلمان زبان انگلیسی در میان کنش­های کلامی می­باشد. اگرچه درباره راهبردهای ارتباطی تحقیقات فراوانی صورت پذیرفته است، اما در خصوص رابطه بین این راهبردها و فضای سیال کلاس و نیز چگونگی بکارگیری راهبردهای ارتباطی در میان کنش­های کلامی معلمان تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است. با توجه به این نکات، میان کنش­های کلامی سه کلاس از هر یک از پنج معلم شرکت کننده در این تحقیق ضبط و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی داده­ها با استفاده از رویکرد کیفی نشان داد که راهبردهای ارتباطی در تعاملات بین معلمان و زبان آموزان حضور فراوان توام با کاربردهای متفاوت داشته و در نتیجه این مفهوم فقط محدود به گفتار زبان آموزان نمی­شود. بعلاوه، نتایج این تحقیق نشان می­دهد که توجه و پرورش این مهارت، در برقراری ارتباط موثر از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۱۲.

استفاده زبان اول و بخش های زبان- محور مکالمه در محتوای یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی (L1 Use and Language-Related Episodes (LREs) in an EFL Setting)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار گروهی دو نفره نظریه فرهنگی- اجتماعی استفاده از زبان اول بخش های زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
از کار گروهی کوچک و دو نفره در یادگیری انگلیسی به خاطر اینکه زبان آموزان در انجام آن از زبان اول استفاده می کنند، به ندرت استقبال می شود. اما از نقطه نظر چارچوب فکری فرهنگی- اجتماعی زبان اول زبان آموزان نقش یک ابزار مهم روانشناختی را ایفا کرده و می تواند فرایند یادگیری را تسهیل کند. از این رو، تحقیق حاضر تاثیر استفاده از زبان اول در تعامل زبانی از نوع همکاری، به ویژه بر ساخت بخش های زبان- محور مکالمه هنگام تکمیل تکالیف گرامر- محور ویرایشی به صورت گروه های دو نفره را بررسی می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهند زبان اول زبان آموزان می تواند بر کلام تعاملی آنها اثر بگذارد و نقش های شناختی- اجتماعی خاصی را به شرح زیر ایفا کند: ارایه فرصت توضیح برای پیشنهاد داده شده در گروه، کمک به درک عبارت ها، اشتراک نظرها به جای ارایه راه حل های یک جانبه برای مشکلات زبانی و کمک به هم گروهی در دستیابی به راه حلی برای مشکلات زبانی. نتایج نشان داد که تمامی این رویکردها در بهبود زبان دوم افراد گروه موثر واقع شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان