مطالب مرتبط با کلید واژه " نظریه فرهنگی اجتماعی "


۱.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی نقش گفتگوی با خود به زبان خارجی در ساماندهی ذهن زبان آموزان بزرگسال (The Role of L2 Private Speech in Cognitive Regulation of Adult Foreign Language Learners)

کلید واژه ها: ساماندهی ذهنگفتگوی با خودزبان خارجهنظریه فرهنگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
مطالعه حاضر کاربرد گفتگوی با خود توسط فراگیران زبان انگلیسی را در ساماندهی فعالیت های ذهنی آن ها بررسی می کند. برای این هدف موارد گفتگوی با خود 30 زبان آموز سطح متوسط بزرگسال در حین انجام فعالیتی حاوی معماهای چالش برانگیز به زبان انگلیسی ضبط شد. سپس موارد گفتگوی با خود زبان آموزان از نظر شکل، محتوا و کاربرد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های متعددی از بلند خوانی، تکرار، توضیح برای خود و همچنین مرور مطالب نشان می دهد که گفتگوی با خود در هدف گذاری، مدیریت ذهن، انگیزش و کنترل اضطراب نقش دارد. به علاوه، نتایج کاربردهای مفید گفتگوی با خود از قبیل هدف گذاری، مدیریت ذهن، انگیزش و کنترل اضطراب را در میان بسیاری دیگر نشان می دهد. این مطالعه بر آموزش کاربردهای گفتگوی با خود به زبان آموزان تاکید می کند و همچنین مدرسین را به هنگام سکوت فراگیران در فرایند آموزش زبان خارجی به صبر دعوت می نماید.
۲.

The Effect of Mixed and Matched Level Dyadic Interaction on Iranian EFL Learners’ Comprehension and Production of Requests and Apologies (تاثیر تعامل دوسویه همسطح و غیرهمسطح بر یادگیری کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی)

کلید واژه ها: نظریه فرهنگی اجتماعیعامل دوسویهمنظورشناسی زبان دومجفت های همسطحجفت های غیرهمسطح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
مطالعه کنونی با تکیه بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی، تاثیر تعامل دوسویه هم سطح و غیرهمسطح در دانشجویان ایرانی را بر درک و تولید کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی بررسی کرده است. مشارکت کنندگان شامل 25 زبان آموز بودند که به صورت تصادفی در گروههای کنترل و آزمایش (تعامل) قرار گرفتند. مشارکت کنندکان گروه آزمایش براساس نمراتشان در پیش آزمون که شامل آزمون شنیداری منظورشناسی و آزمون شفاهی تکمیل کلام بود در گروههای همسطح و غیرهمسطح قرار گرفتند. هر دو گروه آزمایش و کنترل تحت آموزش فرامنظورشناسی (metapragmatic) در مورد کنش های گفتاری مورد مطالعه قرار گرفتند، اما گروه آزمایش به مدت 9 جلسه درگیر فعالیت های تعاملی حل مساله نیز شدند. پس از آن پس آزمون برگزار گردید که نتایج آن حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. علاوه بر این گروه غیرهمسطح در هر دو شاخص درک و تولید کنش های گفتاری عملکرد بهتری را نسبت به گروه همسطح ارایه داد. نتایج به دست آمده پیامدهای آموزشی برای معلمان در زمینه نحوه گروه بندی زبان آموزان در فعالیت های مشارکتی دارد.