سید احمد خلیفه سلطانی

سید احمد خلیفه سلطانی

مدرک تحصیلی: دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهراء، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

سیاست تقسیم سود در شرکت های مشکوک به تقلب

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۱
شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن ها می توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت های مالی آن ها خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن ها می دانند که نمی توانند بر مبنای درآمد اغراق آمیزی که اعلام کرده اند سود تقسیم کنند]11.[ همچنین وجه نقد نگهداری شده در شرکت سهامداران با اطلاعات نهانی را قادر به بهره برداری از مزایای شخصی می کند اما از وجه نقد پرداخت شده نمی تواند منافعی حاصل گردد. پس مدیران و سهامداران دارای نهانی در شرکت هایی که پرداخت سود انجام می دهند قادر به کسب مزایای شخصی کمتری هستند و در نتیجه انگیزه کمتری برای پنهان سازی دارند. بنابراین سود گزارش شده توسط این شرکت ها با احتمال کمتری دست کاری شده است]14[. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و تقلب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. برای این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب آزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب مقایسه گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت های متقلب، ضعیف تر از شرکت های غیر متقلب است بدین معنا که سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب متفاوت است.
۲.

چارچوب پیش بینی سود مدیریت

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۴
مقاله حاضر به مرور ادبیات پیش بینی سود و ارائه چارچوب «پیش بینی سود مدیریت» می پردازد. در بیان این چارچوب، پیش بینی های سود مدیریت در سه بخش پیشایندها، ویژگی ها و پیامدها دسته بندی شده اند. از ارزیابی پیش بینی ها براساس محتوای این چارچوب، سه نتیجه حاصل می گردد. اول؛ هرچند مدیران بر ویژگی پیش بینی، بیشترین کنترل را دارند، اما از لحاظ نظری و تحقیقات تجربی، کمتر از دو بخش دیگر موردتوجه قرارگرفته است. دوم؛ اکثر پژوهش های پیشین بر چگونگی تاثیر پیشایند و ویژگی پیش بینی بر پیامد آن تمرکز کرده اند و کمتر به واکنش های بالقوه بین هر سه بخش پرداخته اند. سوم؛ بسیاری از تحقیقات پیشین، ماهیت تکرارشونده پیش بینی سود را نادیده گرفته اند، هرچند پیامدهای پیش بینی دوره جاری بر پیشایندها و ویژگی های دوره آتی تأثیر می گذارد. مخاطبین اصلی این مفاهیم پژوهشگران، دانشجویان، مدیران، سرمایه گذاران و قانون گذاران هستند.
۳.

تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در 120 شرکت (720 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1390 است.<br /> روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانه سهام استفاده گردید.<br /> یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت دارد. بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره اخبار بد و عدم انتشار آن وضعیت شرکت را مساعده جلوه می دهند، این رفتار مدیران در بلندمدت منجر به سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدیدتر است.<br /> نتیجه گیری: شرکت های سیاسی نسبت به سایر شرکت ها تمایل بیشتری به بهره برداری فرصت طلبانه از رویدادهای شرکت دارند؛ در نتیجه به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود تا با کسب شناخت کافی نسبت به روابط سیاسی شرکت ها به آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت قیمت سهام در واحد تجاری دست یابند، زیرا ممکن است اقدامات سیاسی مغایر با اهداف نهایی سهامداران باشد.
۴.

تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری ساختار سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی مخاطرات اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود و بر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر 132 شرکت از شرکتهای 1385 انتخاب گردید. فرضیه تحقیق با - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه تاثیر منفی معنی دار دارد و متغیرهای کنترلی، تاثیر منفی مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه را تعدیل می کنند.
۵.

رابطه مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود

کلید واژه ها: تئوری نمایندگی مدیریت سود و مخاطرات اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از موضوعات بحث برانگیز در پژوهش های حسابداری، مدیریت سود است. سود حسابداری از اقلام نقدی و تعهدی تشکیل می گردد و اقلام تعهدی سود تا حد زیادی تحت کنترل مدیریت است. از سوی دیگر یکی از پیامدهای گسترش بازار سرمایه، تفکیک مالک از مدیر شرکت است که موجب بروز مشکلات نمایندگی از جمله مخاطرات اخلاقی می شود که طبق آن مدیر، به خاطر منافع شخصی، انگیزه خروج از شرایط قرارداد را پیدا می کند. بر این اساس، انتظار می رود در شرکت هایی که سطح مخاطرات اخلاقی بالاست، سطح مدیریت سود نیز بالا باشد. هدف پژوهش جاری، بررسی رابطه مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1390 است. فرضیه تحقیق با استفاده از الگوی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی به شکل خطی و غیرخطی آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد بین مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود، رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه در الگوی خطی بهتر تبیین می شود.
۶.

نقش محافظه کاری حسابداری در سویه پیش بینی سود مدیران

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابداری سویه ی پیش بینی سود مدیران نوسان سود طول چرخه عملیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
مدیران مسئول تهیه صورت های مالی، از آگاهی بیشتری نسبت به عملیات و سیاست های گزارشگری مالی شرکت برخوردارند، به این ترتیب انتظار می رود مدیران، درک بهتری از پیامد های محافظه کاری سیستم حسابداری شرکت در سود های آتی نسبت به سایر مشارکت کنندگان در بازار داشته باشند و تا حدی پیش بینی هایشان را از بابت پیامدهای محافظه کاری تعدیل نمایند. پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا در پیش بینی سود مدیران به طور کامل پیامد های محافظه کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می شود یا خیر. همچنین دشواری پیش بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی، به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش جاری 86 شرکت در طی دوره زمانی 1390- 1386 بررسی شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین محافظه کاری و سویه ی پیش بینی سود مدیران، رابطه منفی معنی دار وجود دارد و در شرکت های دارای نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی تر، این رابطه منفی، قوی تر است.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی

کلید واژه ها: ساختار سرمایه مدل توبیت نظریه نمایندگی نظریه سلسه مراتبی نظریه توازی ایستا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل های نهایی، از نسخه 11 نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.
۹.

تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

کلید واژه ها: الگوهای پیش بینی ورشکستگی چرخه تجاری فیلتر هدریک پرسکات مدل های لاجیت و تحلیل تمایزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می پردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیش بینی ورشکستگی از مدل های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. داده های مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با مقایسه کارایی و پایداری مدل های برازش شده با روش های لاجیت و تحلیل تمایزی در دوره های تجاری آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش حاکی از این می باشد که چرخه تجاری بر کارایی و پایداری مدل ها مؤثر بوده است. به عبارت دیگر کارایی و ساختار مدل در هر کدام از دوره های اقتصادی با هم متفاوت می باشد. از طرف دیگر، طراحی مدل و مقایسه کارایی آن ها بیانگر این است که مدل رگرسیون لجستیک نسبت به تحلیل تمایزی دارای کارایی بیشتری در پیش بینی ورشکستگی است.
۱۰.

رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام

کلید واژه ها: ساختار سرمایه نقدشوندگی سهام اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.
۱۱.

مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
این مقاله به بررسی اصول بنیادی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه یابی و مقایسه آن با مدل های هزینه یابی پیشین خود می پردازد. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل هزینه های زیاد مصاحبه با اشخاص، استفاده از روش های ذهنی و پرهزینه برای ارزیابی تخصیص های زمانی و مشکلات نگهداری و به هنگام سازی مدل، برای بسیاری از سازمان ها با دشواری همراه بوده است و این عوامل سبب شده اند که این مدل نتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر، به موقع و به هنگام ایفای نقش نماید. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان نیاز به برآورد دو پارامتر می باشد: هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و زمان مورد نیاز انجام یک فعالیت. این مدل علاوه بر حل مشکلات مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، قادر به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده بوده و با محاسبه هزینه ظرفیت بلااستفاده، مدیران را در امر ارزیابی عملکرد دوایر مختلف سازمان یاری می رساند.
۱۲.

بانکداری الکترونیک

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک بانکداری اینترنتی سرویس های الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۳
این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه ها زیاد شنیده می شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی های بسیاری از بانک ها با جملات اغوا کننده ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ی ارزیابی سرویس های الکترونیکی واینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟ هر سرویس الکترونیکی خود به ده ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می شود در حالی که بانک های ایرانی عموماً به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می پردازند و عملاًسرویس های زیرمجموعه را کاملاً فراموش می کنند برخی از بانک ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفاً به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می پردازند، در حالی که صرف راه اندازی چند سرویس محدود را نمی توان بانکداری الکترونیکی نامید
۱۳.

تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود

کلید واژه ها: رشد اقتصادی آزادی اقتصادی عدم شفافیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
۱۴.

ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی

کلید واژه ها: اقلام تعهدی خطای پیش بینی سود مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان