کلید واژه ها: خانواده حقوق زوجین اقتضای زمان فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۱-۳۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

خانواده از مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد دارد و در ادیان مختلف نیز از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد تاثیر گذار در اسلام نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و به آن شده است. حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که در دین اسلام به آن توجه ویژه ای شده و احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده است. ایﻦ اﺣکﺎم در ﻫﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟی از ﺗﻐییﺮات ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ. این در حالی است که لازمه حیات دنیوی، تغییر و سیلان است. تلفیق بین این دو گزاره، چگونه ممکن است؟ به بیان دیگر، با تحول دائمی اوضاع و احوال زمانه، اسلام چگونه میتواند پاسخگوی مسائل پیچیده و دائماً متحول مباحث مهمی چون مسائل خانوادگی به ویژه حقوق متقابل زوجین باشد. آیا تحول زمان میتواند بر حقوق زوجین و نیز ضمانت اجرایی آن اثرگذار باشد؟ این تحقیق، درصدد بررسی تحولات ناشی از گذر زمان بر حقوق است.

تبلیغات