آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین صمیمیت زناشویی و تمایزیافتگی زوجین بود. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زوجین شاغل در ادارات خصوصی منطقه 7 تهران در سال 1401 بود. از میان این افراد به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 زوج (200 نفر) انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان کالینز (1996)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون (1983) و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (1998) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که صمیمیت زناشویی یا تمایزیافتگی زوجین رابطه مستقیم دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی در رابطه میان صمیمیت زناشویی و تمایزیافتگی زوجین نقش تعدیل کننده دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ایمن می تواند موجب تقویت رابطه میان صمیمیت زناشویی و تمایزیافتگی زوجین شود. همچنین سبک دلبستگی ناایمن می تواند موجب تضعیف رابطه میان صمیمیت زناشویی و تمایزیافتگی زوجین گردد.

The mediating role of attachment styles in the relationship between marital intimacy and self-differentiation in couples

Aim: This study aimed to investigate the mediating role of attachment styles in the relationship between marital intimacy and couples' self-differentiation. Method: This research is descriptive-correlation type. The statistical population of the present study included all couples working in private offices in the 7th district of Tehran in 1401. Among these people, 100 couples (200 people) were selected by the available sampling method. In order to collect data, Collins’ (1996) Adult Attachment Style Questionnaire, Thompson and Walker’s (1995) Marital Intimacy Questionnaire and Skowron and Friedlander's (1995) Self-Differentiation Inventory were used. Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used for the statistical analysis of the data. Results: The findings showed a direct relationship between marital intimacy and couples' differentiation. Also, the results showed that attachment style moderates the relationship between marital intimacy and couples' differentiation. Conclusion: Based on the findings, a secure attachment style can strengthen the relationship between marital intimacy and couples' self-differentiation. Also, an insecure attachment style can weaken the relationship between marital intimacy and couples' self-differentiation.

تبلیغات