آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

هدف: در هر زمینه ای پیشگیری بهتر از درمان است؛ لذا بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی نیز بر این باور هستند که برای پیشگیری از کژرفتاری ها مخصوصا اعتیاد به اینترنت که در چند سال اخیر مسئله ای نوپدید می باشد، باید در ابتدا عوامل موثر بر آن را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور از بین زنان متأهل شهر اصفهان در پاییز سال 1400 تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983)، پرسشنامه خودارزشمندی دوستی و حسینی نیا(1399)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ (1998) بود که به صورت پرسشنامه آنلاین در فضای مجازی اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودارزشمندی (549/0-=B)، کیفیت زندگی (446/0-=B) و صمیمیت زناشویی (107/0-=B) توانستند 16.7 درصد اعتیاد به فضای مجازی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در نتیجه از یافته های پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که خودارزشمندی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی نقش مهمی را برعهده دارند. به عبارتی هر چقدر خودارزشمتدی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی بالاتر باشد، اعتیاد به فضای مجازی کمتر است .

Predicting Cyberspace Addiction Based on Marital Intimacy, Self-Worth and Quality of Life of Married Women

Aim: Prevention is better than treatment in any field, therefore numerus pathologists believed that the root of many abnormal behaviors and effective factors on them must be identified specially internet addiction which is a new phenomenon. The aim of present research was to predict cyberspace addiction based on marital intimacy, self-worth and life quality of married women living in Isfahan City. Methods: The present study was a descriptive correlational study. Research population were including 270 married women leaving in Isfahan city based on convenient sampling method. They were selected and participated into the research in fall of 2022. Data collection instrument were consisted of marital intimacy questionnaire of Thompson and Walker (1983), the self-worth questionnaire of Doosti and Hoseininia (2021), the life quality questionnaire of World Health Organization, Cyberspace addiction’s questionnaire of Young (1998). They were implemented online via virtual environment. The achieved data were analyzed by stepwise regression statistical method using SPSS software version 24. Results: The results showed that Self-worth (B = -0.549), quality of life (B = -0.446) and marital intimacy (B = -0.107) were able to predict 16.7% of cyberspace addiction. Conclusion: As a result of the findings of the present study, it can be inferred that self-worth , quality life quality and marital intimacy play an important role in preventing cyberspace addiction. In other word, The higher your self-worth, quality of life and marital intimacy, resulted in the lower your cyberspace addiction.

تبلیغات