آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1387 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از خطاهای پیش بینی مدیریت به عنوان نماینده ای برای کیفیت افشاء، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک و از معیار اندازه شرکت به عنوان نماینده محیط اطلاعاتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه خطاهای پیش بینی مدیریت نیز از ارزش قدرمطلق معیار ترکیبی خطاهای پیش بینی مدیریت به روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، وجود یک محیط اطلاعاتی مطلوب (ضعیف) موجب افزایش (کاهش) کیفیت افشاء و کاهش (افزایش) ریسک غیرسیستماتیک می شود.

The Impact of Different Information Environments on the Relationship between Disclosure Quality and Idiosyncratic Stock Risk: A Principal Component Analysis Approach

The main purpose of this study was to investigate the impact of different information environments on the relationship between disclosure quality and idiosyncratic stock risk in listed companies in Tehran Stock Exchange. To investigate this issue, the research hypotheses were tested on the basis of a statistical sample of 86 companies over a 11 year period from 2009 to 2019 using multivariate regression models. For this purpose, management forecast error as a proxy for disclosure quality, capital asset pricing model for idiosyncratic risk measurement and company size criterion as representative of information environment are used. In order to calculate the management forecast errors, the absolute value of the composite measure of management forecast errors using the principal component analysis method was used. The results show that there is a negative and significant relationship between disclosure quality and idiosyncratic risk. Also, having a favorable (weak) information environment increases (decreases) the quality of disclosure and reduces (increases) idiosyncratic risk.

تبلیغات