آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶

چکیده

بررسی علل، نحوه و میزان تأثیر گذاری حضور زنان در جنگ های صدر اسلام هدف اصلی مقاله ی حاضر است. حضور و مشارکت زنان در جنگ های صدر اسلام از واقعیت های مسلّم و غیرقابل انکار تاریخ اسلام است. هر چند اسلام با حضور زنان در جنگ ها به عنوان رزمنده مخالف است، اما در مواردی که این اقدام به منظور دفاع از جان خویش، یا دفاع از وجود مبارک پیامبر (ص) و ...، انجام گرفته، مخالفتی ابراز نشده است و پیامبر اسلام (ص) خانواده و همسران خود را نیز در غزوه ها مشارکت می داد. حضور و فعالیت زنان در جنگ ها در دوره ی مهم و تأثیر گذار صدر اسلام و درک این مطلب که علل حضور و میزان تأثیر گذاری آنان در میادین جنگ تا چه حد بوده، از اهمیتی ویژه برخوردار است. بنابراین در این پژوهش سعی شد تا علل مشارکت زنان در جنگ ها، فعالیت های متعدد آنان در پشت جبهه، همچنین فعالیت مستقیم در خط مقدم جنگ و به عنوان رزمنده و میزان تأثیر گذاری آنان در صحنه های نبرد تجزیه و تحلیل شود. روش تحقیق در این مقاله، روش تاریخی با رویکردی اجتماعی، از نوع تحلیل و مبتنی بر بهره گیری از اطلاعات منابع، مقایسه ی آن ها با یکدیگر، تحلیل و نقد متون می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مشارکت زنان در جنگ های صدر اسلام با اهداف و انگیزه های مختلف انجام گرفته و زنان به عنوان عنصری فعال و مؤثر و به منظور کمک رسانی به مردان جنگجو، هم در پشت جبهه ها حضور داشتند و هم به گاه نیاز، در نبرد با سپاه دشمن حاضر می شدند و در بسیاری از موارد، جنگ را به نفع سپاه خویش تغییر می دادند.

Woman at Battles: the Participation of the Muslim Women at Wars Till the End of Omavis Dynasty

The paper aims to examine why women took part in the battles at the advent of Islam and how much they were effective in the promotion of Islam. The participation of women in battles in the advent of Islam is one of its undeniable and sure facts, and however, Islam is against the women to take part in battles as warriors, yet, nothing in the cases of saving oneself or defending the holy Prophet’s life, no disagreements are reported. Even he allowed his family and wives to take part in ghazvas. The presence and the participation of women in battles in the critical periods of the promotion of Islam and understanding the extent of their influence in battlefields are of great importance. Then, the historical methodology with an analytical social approach is exploited to analyze and compare the existing texts. The study results show that women took part in battles with various motives and intentions in the advent of Islam and they were there the influential and active agents to help and support men warriors back the front and when necessary, they fought at the front and even they have changed the war directions for the Muslims.

تبلیغات