آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

مهمترین چالش دوره ی نوجوانی از دیدگاه روان شناسان رشد احراز هویت است، که ممکن است برای بسیاری از آنها استرس زا باشد و باید توان مقابله با آن را کسب کنند. نظر بر اهمیت هویت در دوره ی نوجوانی هدف این تحقیق مطالعه ی پایگاه های هویت و شیوه های مقابله با بحران در بین نوجوانان دختر و پسر نابینا و مقایسه ی آن با همتایان بینا بوده است.جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان نابینای شاغل به تحصیل 16-19 ساله دختر و پسر در مدارس نابینایان شهر های تبریز، تهران و مراغه به صورت نمونه در دسترس و افراد عادی به تعداد 96 نفر تشکیل داده است. ابزارهای این پژوهش دو پرسشنامه پایگاه های هویت دلاس و شیوه های مقابله با بحران اندلر و پارکر بود.نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که به غیر از هویت مهلت خواه، انواع هویت و شیوه های مقابله در بین دانش آموزان نابینا و عادی به طور معنادار متفاوت می باشند. اما در زمینه ی جنسیت تفاوت معنی دار نشان نداند.

Vocational Identity Status and Adjustment Strategies in Visually Impaired Adolescents

Focusing on the importance of identity formation during adolescence,the objective of this study was to examine the effects of identity status in using coping strategies in stressful situations, in visually handicapped adolescents.The data was collected from 96 visually impaired and sighted adolescents students, male and female, between 15-19 years old, in Tabriz, Maragheh and Tehran. The method was causal-comparative, using the tests: The Dellas Identity Status Inventory-Occupation, and Coping Inventory of Endler & Parker, and were analyzed via Multiple Analysis of Variance (MANOVA) and t-test.The results showed that there are significant differences between identity status and coping strategies, in the visually handicapped group and sighted adolescents, but the gender was not significant.

تبلیغات