آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل آینده نگری خدمات عمومی در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جامعه آماری در بخش پژوهش شامل 29 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و جامعه شناسی می باشد. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه در رشته های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و جامعه شناسی می باشد دانشگاه آزاد شوشتر می باشند (N=183) که از این میان نمونه ای متشکل از 125 نفر انتخاب شده است. از مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون پرداخته شده است. سپس شاخص های الگوی آینده نگری خدمات عمومی با روش دلفی فازی غربالگری شده است. در گام بعدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی ارائه گردیده است. سپس مقوله های موجود با روش ساختاری-تفسیری سطح بندی شده و الگوی اولیه پژوهش طراحی شده است. در نهایت برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA روش دلفی فازی با نرم افزار MatLab تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac و روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مدل آینده نگری خدمات عمومی در قالب شش مقوله فراگیر آینده نگاری خدمات عمومی، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، دموکراسی، انسان گرایی، ساختارهای خدمات عمومی تدوین شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مشخص شد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسبی برخوردار است.

Designing a public services foresight model in the Islamic Republic of Iran

The aim of this study was to design a public services futures model in the Islamic Republic of Iran. The statistical population in the research section includes 29 specialists and university professors in the fields of public administration, political science and sociology. The statistical population in the quantitative part of the research includes all university students in the fields of public administration, political science and sociology of Shushtar Azad University (N = 183), from which a sample of 125 people was selected. Interviews and questionnaires were used to collect data. In the first step of the research, specialized research interviews are coded using qualitative content analysis. Then, the indicators of public services futures model are screened by fuzzy Delphi method. In the next step, the results of confirmatory factor analysis are presented. Then, the existing categories are stratified by structural-interpretive method and the initial research model is designed. Finally, the partial least squares method is used to validate the model. Qualitative analysis with MAXQDA software, Fuzzy Delphi method with MatLab software, Structural-interpretive analysis was performed with MicMac software and partial least squares method with Smart PLS software. Based on the obtained results, the public service foresight model was developed in the form of six comprehensive categories of public service foresight, political participation, social participation, democracy, humanism, and public service structures. Based on the results obtained from the partial least squares technique, it was determined that the proposed model in this research has a good validity.

تبلیغات