آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

موضوع این مقاله امنیت اجتماعی بوده که هدف از آن ارائه و استخراج وجوه الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه ی رهبر انقلاب اسلامی ایران است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی محسوب می شود و چنانچه اثر و میزان این مؤلفه بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و مستحکم تر خواهد بود. سوال پژوهش بر چیستی وجوه امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری مبتنی بوده و فرضیه به صورت اکتشافی است. رویکرد پژوهش کیفی، راهبرد پژوهش استقرایی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و نظریه پژوهش برگرفته از نظریه مکتب کپنهاگ (نظریه باری بوزان) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری شامل عدالت اجتماعی، خدمات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و امنیت فرهنگی می شود. همچنین به نظر می رسد که در اندیشه رهبری صرف تکیه بر بُعد نظامی در امنیت به تنهایی کفایت نمی کند و ایشان به صورت خاصی بر امنیت اجتماعی تأکید دارند؛ چرا که امنیت شهروندان به ویژه در حوزه اجتماعی برای ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

The model of social security in the thought of Ayatollah Khamenei

The subject of this article is social security, the purpose of which is to present and extract the aspects of the social security model in the thought of the Leader of the Islamic Revolution of Iran. Social security is one of the most important dimensions of national security and if the effect and extent of this component is greater, national security will be more stable, less costly and stronger. The research question is based on the aspects of social security in leadership thought and the hypothesis is exploratory. Qualitative research approach, inductive research strategy, documentary data collection method, qualitative content analysis research method and research theory are derived from Copenhagen school theory (Bozan's theory). The research findings indicate that the model of social security in the leadership thinking includes social justice, social services, social capital, psychological security, fight against social corruption and cultural security. It also seems that in the thought of the leadership alone relying on the military dimension of security alone is not enough and they emphasize social security in particular; Because the security of citizens, especially in the social sphere, is very important to them.

تبلیغات