آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

نتایج مطالعات گوناگون در سازمان های دولتی مختلف نشان می دهد که در حال حاضر، روش ها و سبک های آموزش کارکنان با کاستی ها و چالش های گوناگونی روبه روست و اثربخشی آموزش ها، مطابق انتظارات ذینفعان نیست. ازاین رو، به نظر می رسد رویکردهای متداول برای مطالعه و آسیب شناسی آموزش های سازمانی بسنده نباشد و این موضوع، نیازمند نگاهی جامع نگرانه تر و ژرف کاوانه تر است. این پژوهش، در پاسخ به این نیاز شکل گرفته و هدف از آن ارائه رویکردی نوینی برای آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان های دولتی و ارائه راهکارهای بدیل در این زمینه بوده است. بدین منظور از روش تحلیل لایه ای علت ها که مبتنی بر تحلیل موضوعات در سطوح مختلف و بدیل یابی برای آینده آن هاست، استفاده شده است. شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر فرایندی کیفی و خبره محور (مرور ادبیات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پنل خبرگان) است. بر این اساس، علل ناکارآمدی روش ها و رویکردهای آموزشی در سازمان های دولتی، در چهار سطح لیتانی، ساختاری، گفتمان/جهان بینی و استعاره/اسطوره شناسایی شده و مبتنی بر آن، در هر سطح، بدیل هایی که می توانند سناریوهای متفاوتی پیش روی آموزش کارکنان بگشایند، طرح شده است. نتایج این پژوهش بر توسعه رویکردهای آموزشی مبتنی بر داستان گویی که ریشه در ادبیات، دین، هنر و پیش زمینه های تاریخی و ذهنی ایرانیان دارد، تأکید می کند. بر این اساس، بهره گیری از سبک های یادگیری مبتنی بر موردکاوی، روایت گری، کارگاه های مشارکتی و گفتمان های نوین در حوزه توسعه سرمایه انسانی، بستری پویا برای بهبود رویکردهای آموزشی در این سازمان ها فراهم می کند.

Pathology of Training Approaches in Public Organizations Based on Casual Layered Analysis Method

The results of various studies in different organizations show that, currently, methods and styles of staff training face various shortcomings and challenges and the effectiveness of training does not meet the expectations of stakeholders. Therefore, it seems that conventional approaches to pathology of training in organizations are not sufficient and this issue requires a more comprehensive and in-depth approach. This study was conducted in response to this necessity and its purpose was to present a new approach to the pathology of staff training in public organizations and to provide alternative solutions in this field. For this purpose, the method of casual layered analysis (CLA) has been used, which is based on the pathology of issues at different levels and the explanation of alternative solutions. The method of data collection and analysis was based on a qualitative and expert-oriented process (literature review, semi-structured interview and expert panel). Accordingly, the causes of the ineffectiveness of training methods and approaches in public organizations have been identified at four levels: litany, structure, discourse/worldview, and metaphor/myth. Based on this, alternatives have been proposed that can provide different scenarios for the future of staff training. The results of this study emphasize the development of training approaches based on storytelling that are rooted in Iranian literature, religion, art, and historical and mental backgrounds. In this regard, learning styles based on case studies, narrations, participatory workshops and new discourses in the field of human capital development provide a dynamic platform for improving training approaches in these organizations.

تبلیغات