آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به کم توجّهی- بیش فعالی در برخی از کارکردهای شناختی دچار مشکل هستند. همچنین این کودکان نسبت به کودکان عادی به میزان بیشتری دچار افت تحصیلی می شوند. هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی بود. روش: این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان 18-15 سال مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی شهر تهران در سال 1400-1399 بود. که از بین آن ها 32 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) جای داده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به صورت انفرای 18 جلسه 30 دقیقه ای تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی را دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانایی های شناختی و حل مسئله استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی باعث بهبود توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه وبیش فعالی شده است.

Investigate the Effect Transcranial Direct-Current Stimulation of Brain (tdcs) on Cognitive Ability and Working Memory of Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Introduction: Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder have problems with some cognitive functions. Also, these children are more likely to drop out of school than normal children. Aim: this study was to investigate the effect Transcranial direct-current stimulation of brain (tdcs) on cognitive ability and working memory of students with attention deficit hyperactivity disorder. Method: this research was quasi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The statistical population of the present study was all students aged 15-18 years who referred to the Psychology Clinic in Tehran in 1399-1400. Among them, 32 people were selected using available sampling method and were placed completely randomly in two experimental groups (16 people) and control group (16 people). Participants in the experimental group received 18 single sessions of 30-minute transcranial stimulation of the brain using direct electric current. Cognitive and problem solving questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using SPSS software and statistical method of analysis of variance with repeated measures. Results: the results showed that extracranial stimulation of the brain using direct electric current improved the cognitive ability and working memory of students with attention deficit hyperactivity disorder.

تبلیغات