نویسندگان: مهناز نوبهاری

کلید واژه ها: سوء استفاد معلول آزاری مسأله اجتماعی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۳-۲۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

تبلیغات