آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های هویت ملی انجام شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و کیفی، واحد تحلیل، مضمون می باشد. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی از پایه سوم تا ششم ابتدایی است. پژوهش حاضر 5 مؤلفه هویت ملی که شامل، مؤلفه نماد ملی 16 شاخص، مؤلفه میراث فرهنگی 7 شاخص، مؤلفه مشاهیر و شخصیت ها 8 شاخص، مؤلفه ارزش های ملی 4 شاخص و مؤلفه وقایع و رخدادها 5 شاخص بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کتاب های مطالعات اجتماعی دور ابتدایی به مؤلفه های هویت ملی، (33%/4)، مؤلفه نماد ملی، (97%/40)، مؤلفه میراث فرهنگی، (34%/15)، مؤلفه مشاهیر و شخصیت ها، (68%/30) به مؤلفه ارزش های ملی و (66%/8) به مؤلفه وقایع و رخدادها توجه شده است. ضمناً مؤلفه میراث فرهنگی (97%/40) بالاترین فراوانی و مؤلفه نماد ملی (33%/4) کمترین میزان فراوانی را دارند. همچنین مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه به مؤلفه های هویت ملی (09%/49) را داشته است. نتایج نشان دهنده توجه ناقص کتاب ها به مؤلفه های هویت ملی است. هدف کلی این کتاب تربیت شهروند مسئولیت پذیر است. جهت تحقق این هدف آموزش و پروش باید نگاه ویژه ای به مؤلفه های هویت ملی داشته باشد.

Content analysis of the textbook of social studies in the elementary school in the academic year 1399-1400 based on the level of attention to the components of national identity

The aim of this study was to review the social studies textbooks of elementary school based on the level of attention to the components of national identity. The research method is quantitative and qualitative content analysis, the unit of analysis is the theme. The statistical population is social studies textbooks from the third to the sixth grade of elementary school. The present study examines 5 components of national identity, including 16 indicators of national symbol, 7 indicators of cultural heritage, 8 indicators of celebrities and personalities, 4 indicators of national values ​​and 5 indicators of events. Findings show that in elementary school social studies textbooks to the components of national identity (4.33%), national symbol component (40.97%), cultural heritage component (15.34%) The component of celebrities and personalities (30.68%) has paid attention to the component of national values ​​and (66.8%) has paid attention to the component of events and happenings. Meanwhile, the cultural heritage component (40.97%) has the highest frequency and the national symbol component (4.33%) has the lowest frequency. Sixth grade social studies also had the highest level of attention to the components of national identity (49.09%). The results show the books' incomplete attention to the components of national identity. The overall purpose of this book is to educate responsible citizens. To achieve this goal, education must have a special look at the components of national identity.

تبلیغات