آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است. بدین جهت اثربخش کردن هرچه بیشتر توسعه گردشگری و ارتقا پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی و سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندسازی جامعه محلی در توسعه پایداری گردشگری با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی می پردازد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی -همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق، ساکنان شهری و منطقه ایی در استان آذربایجان شرقی که بصورت نامحدود است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر، محاسبه و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از فن مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزارPls Smart استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد توانمندسازی جامعه محلی در توسعه پایداری گردشگری تاثیر مثبت و معنی داری دارند و همچنین بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد.

تبلیغات