چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در آموزش وپرورش بوده است؛ این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی(تحقیقات موردی و کاربردی) می باشد .جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهرستان رباط کریم که تعداد آن ها حدود 667 نفر است، تشکیل می دهند، با استفاده از جدول مورگان 242 نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است. برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش چهار مؤلفه ویژگی های فردی، عوامل محیطی و زیرساخت ها، رسانه آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخص هایی تعیین شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که داده های پژوهش حاضر به وسیله یک پرسشنامه 30 سؤالی محقق ساخته به دست آمده است. این پرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحب نظران آموزش وپرورش و یافته های تحقیقات پیشین تنظیم و تدوین گردید. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عامل محیطی و زیرساخت ها (3.11)، رسانه آموزشی (2.43)، ویژگی های فردی یادگیرنده (2.39) و در پایان محتوای آموزشی (2.08) به ترتیب اولویت به دست آمده است. مؤلفه های هر یک از این عوامل نیز رتبه بندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (8.52) در بالاترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی (2.38) در پایین ترین حد قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که معلمان ازاین جهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند در کلاس های ضمن خدمت شرکت کنند. چکیده هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در آموزش وپرورش بوده است؛ این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی(تحقیقات موردی و کاربردی) می باشد .جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهرستان رباط کریم که تعداد آن ها حدود 667 نفر است، تشکیل می دهند، با استفاده از جدول مورگان 242 نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است. برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش چهار مؤلفه ویژگی های فردی، عوامل محیطی و زیرساخت ها، رسانه آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخص هایی تعیین شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که داده های پژوهش حاضر به وسیله یک پرسشنامه 30 سؤالی محقق ساخته به دست آمده است. این پرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحب نظران آموزش وپرورش و یافته های تحقیقات پیشین تنظیم و تدوین گردید. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عامل محیطی و زیرساخت ها (3.11)، رسانه آموزشی (2.43)، ویژگی های فردی یادگیرنده (2.39) و در پایان محتوای آموزشی (2.08) به ترتیب اولویت به دست آمده است. مؤلفه های هر یک از این عوامل نیز رتبه بندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (8.52) در بالاترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی (2.38) در پایین ترین حد قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که معلمان ازاین جهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند در کلاس های ضمن خدمت شرکت کنند.