محمدحسن عبداللهی

محمدحسن عبداللهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزاج خرید آنی مشتریان پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. 556 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند به سؤالات پرسشنامه استاندارد شش سؤالی خرید آنی ساراح و همکاران (2021) و پرسشنامه بیست و شش سؤالی مزاج سرشتی شیخ روشندل و همکاران (2015) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی به تائید چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین مزاج های چهارگانه افراد از نظر رفتار خرید آنی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مدیران فروشگاه ها با مد نظر قرار دادن حالت های روحی مشتریان شانس خرید آنی آنها را افزایش دهند.
۲.

تأثیر همه گیری کووید 19 و عدم حضور تماشاگران بر نتایج تیم های پرهوادار فوتبال در لیگ برتر خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران فوتبال کووید -19 لیگ برتر خلیج فارس مزیت میزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همه گیری کووید 19 و عدم حضور تماشاگران بر نتایج تیم های پرهوادار فوتبال در لیگ برتر خلیج فارس بود. در این پژوهش نتایج تیم های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و فولاد خوزستان در نیم فصل اول لیگ نوزدهم (با حضور تماشاگران) و نیم فصل اول لیگ بیستم (بدون حضور تماشاگران) با استفاده از آزمون تی مقایسه شد. تحلیل یافته ها نشان داد که نتایج تیم های میزبان بدون حضور تماشاگران تفاوت معناداری با نتایج آنها با حضور تماشاگران در ورزشگاه ندارد. این عدم معناداری در تعداد بردهای خانگی تیم های میزبان، تعداد گل های زده تیم های میزبان و تعداد کارت های قرمز داوران به تیم های میزبان مشاهده شد. این در حالی است که در تعداد کارت های زرد داوران به تیم های میزبان تفاوت معنادار بود. هرچند تماشاگران همواره نقش مؤثری در موفقیت تیم های میزبان داشته اند، اما تقویت توانایی های تاکتیکی و تکنیکی بازیکنان و تیم ها، کنترل هیجانات و استرس و فشارهای روانی بازیکنان و از همه مهم تر آشنایی با جو و محیط مسابقه و عادت کردن بازیکنان به حضور تماشاگران در ورزشگاه ها سبب شده است تا تیم ها و بازیکنان مهارت لازم به منظور کنترل فشار تماشاگران را فرا گیرند و حضور تماشاگران بر نتایج و عملکرد آنها بسیار کمرنگ شود.
۳.

پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنفر از برند پیامد پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 360 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های استاندارد تنفر از برند هگنر و همکاران (2017)، پرسش نامه اجتناب از برند رومانی و همکاران (2012)، پرسش نامه کاهش یا توقف حمایت از برند گریگوری و فیشر (2006)، پرسش نامه تبلیغات منفی دهان به دهان تامسون و همکاران (2012)، پرسش نامه شکایت از برند گریگوری و فیشر (2006) و پرسش نامه انتقام از برند رومانی و همکاران (2012) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو–پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید پانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسش نامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس. پی .اس. اس انجام شد. نتایج نشان داد تنفر از برند به طور معناداری بر اجتناب از برند، کاهش/توقف حمایت، تبلیغات منفی دهان به دهان، شکایت از برند و انتقام از برند تأثیر مثبت دارد. به طور کلی با توجه به این که تنفر از برند باعث افزایش پیامدهای منفی بر روی برند می شود، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهای در مدیریت برند، راه هایی را برای مقابله با بحران های این چنینی مد نظر قرار دهند
۴.

تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی تصویر قیمتی قصد خرید کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری پژوهش بودند. 857 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به سؤال های پرسشنامه استاندارد چهارسؤالی تصویر قیمتی (لمبرت و همکاران، 2016)، پرسشنامه یازده سؤالی رسانه های اجتماعی (کیم و کو، 2012) و پرسشنامه چهارسؤالی قصد خرید (اّل علوان، 2018) پاسخ دادند. برای روایی ترجمه از روش پیشرو-پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس. پی .اس. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی و همچنین تصویر قیمتی بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا تأثیر دارند؛ ازاین رو پیشنهاد می شود فروشندگان پوشاک ورزشی با گسترش رسانه های اجتماعی خود و همچنین ارائه تصویر قیمتی مناسب و منصفانه، میزان فروش محصولات خود را افزایش دهند.
۵.

طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی دانش بازاریاب فن بیان مهارت سخت و نرم هنر ابراز وجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل بازاریابان شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران (245N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران (150n=) نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت شایستگی بازایابان با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود که پس از بررسی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی سوالات و استخراج مولفه ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. درنهایت 6 مولفه با 30 سوال قابل قبول پس از چرخش واریماکس استخراج شد. از روایی همگرایی و واگرایی برای بررسی روایی و پایایی سازه ای استفاده شد. نتایج نشان داد روایی سازه ای پرسشنامه مناسب است. برای تحلیل داده ها و طراحی مدل از نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های سخت و نرم 62/0، فن بیان62/0، هنر ابراز وجود با50/0، اصول آداب و معاشرت 44/0، آشنایی با اصول مذاکره 37/0 و مدیریت دانش بازاریاب با 47/0، مدیریت تشریفات بازاریابان ورزشی را تبیین نمودند. مدیریت تشریفات عامل مهمی در ارتباط با مشتریان بوده و بازاریابان ورزشی با بکارگیری و بهبود مولفه های تحقیق در فرآیند بازاریابی، می توانند به توفیقات بیشتری نائل شوند.
۶.

ارتباط مسئولیت اجتماعی تیم و قصد حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال: نقش تعدیلگری هویت تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی هویت تیم قصد حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و نقش تعدیل گری هویت تیمی بود. پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بود و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس متشکل از هواداران باشگاه های لیگ برتر بود که برآورد حجم نمونه آن با استفاده از نرم افزار سمپل پاور صورت پذیرفت. در نهایت 295 نفر در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جرئی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد حمایتی هواداران دارند؛ همچنین هویت تیمی، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی را تعدیل می سازد. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش حاضر به مدیریت تیم های ورزشی پیشنهاد می شود علایق هواداران در مسائل و موضوع های اجتماعی را در نظر داشته باشند و طرح های مختلف مسئولیت اجتماعی را در برنامه های بلند مدت خود قرار دهند.
۷.

تدوین مدل عوامل مؤثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزش الکترونیک درس تربیت بدنی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید رشته علوم ورزشی بودند که 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب و از آنها مصاحبه گرفته شد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز (44 کد)، محوری (31 مقوله) و انتخابی هشت عامل شامل شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارایه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیت بدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان بندی تمرینات و کلاس ها، توجه به نحوه ارایه مطالب و محتوای الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنلاین، توجه به ماهیت اصلی دروس تربیت بدنی به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی معرفی شدند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ماهیت برگزاری کلاس های تربیت بدنی عمومی تغییر کرده است و اساتید این دروس را به دلیل نداشتن یک روش اثر بخش برای تدریس با مشکلات زیادی روبرو هستند، بنابراین لازم است برای اثربخشی تدریس خود از یک مدل جامع استفاده کنند.
۸.

تحلیل عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی – ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غنی سازی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی - ورزشی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان دختر مدارس امام رضا (ع) در شهر مشهد بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 250 نفر از آنان انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه غنی سازی اوقات فراغت (اقتباس شده از مولایی اقدم و همکاران، 1388، برزگر و ساعت چیان، 1397) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، آزمونهای آمار توصیفی، تحلیل عاملی، فریدمن و تی تک نمونه ای به کار رفته است. نتایج نشان داده است که سه بعد بینشی، مهارتی و دانشی به عنوان عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان از وضعیت مناسب برخوردار نیستند و بر اساس اولویت بندی ابعاد مهارتی، بینشی و دانشی به ترتیب بالاترین جایگاه را نزد دانش آموزان دارند. در نتیجه می توان با غنی سازی اوقات فراغت آنان، از طریق ورزشهای گوناگون، دستاوردهایی مفید وارزشمند برای دانش آموزان و خانواده های آنان فراهم کرد تا شاهد جامعه ای سالم و نسلی سازنده باشیم. از این رو به مسئولان ورزش دانش آموزی پیشنهاد می شود برای ارتقای میزان مشارکت ورزشی افراد و بهره گیری از ورزش در اوقات فراغت از فواید بیشمار ورزش و توسعه آن در جامعه و مزایای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی و سلامت بهره مند شوند.
۹.

تأثیر برنامه ریزی تمرین بر بازنمایی ذهنی پرتاب آزاد بسکتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداخل زمینه ای تداخل افزایشی بازنمایی ذهنی پرتاب آزاد بسکتبال یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرین با تداخل بالا، پایین و فزاینده بر دقت و ساختار بازنمایی ذهنی پرتاب آزاد بسکتبال بود. به این منظور 30 شرکت کننده مبتدی به صورت تصادفی به سه گروه تصادفی، مسدود و افزایشی تقسیم شدند. شرکت کنندگان بر اساس گروه بندی و ترتیب تمرین مشخص شده به مدت سه روز هر روز سه بلوک و هر بلوک شامل 30 کوشش-پرتاب آزاد بسکتبال را از فواصل مختلف (96/3، 57/4، و 18/5 متر) تمرین کردند. سه روز بعد از آخرین جلسه تمرین آزمون های یادداری و انتقال اجرا شد. نتایج نشان داد گروه افزایشی نسبت به دو گروه دیگر دقت بالاتری در یادداری داشت. این اثر برای مرحله انتقال نیز مشابه بود. نتایج متغیر بازنمایی ذهنی نشان داد گروه افزایشی نسبت به دو گروه دیگر بازنمایی ذهنی ساختاریافته تری دارد و این بازنمایی بیشتر با بازنمایی ذهنی شرکت کنندگان ماهر مشابه بود. این نتایج با توجه به پردازش بهتر اطلاعات و همچنین چارچوب نقطه چالش تفسیر شدند.
۱۰.

تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: تنفر از برند تجربه منفی گذشته ناسازگاری نمادین ناسازگاری ایدئولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز بودند که 360 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه استاندارد شش سؤالی تنفر از برند، پرسشنامه چهار سؤالی تجربه منفی گذشته، پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری ایدئولوژیک بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید؛ همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه ها مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج که با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و SPSS انجام شد، نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه تنفر از برند 716/0 میباشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میکند. همچنین مقادیر ضرایب اثر داد نشان تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند تأثیر دارد. باتوجه به شکل گیری احساسات منفی و تنفر از برند به واسطه زمینه های فردی در استفاده کنندگان از برندهای ورزشی، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهایی در مدیریت برند، راه هایی برای مقابله با بحران های این چنینی مدنظر قرار دهند.
۱۱.

نقش آداب و معاشرت و خلاقیت فروشندگان در رابطه بین مشتری مداری و رضایت مصرف کنندگان پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: آداب و معاشرت خلاقیت فروشندگان رضایت مصرف کنندگان مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
هدف تحقیق حاضر نقش آداب و معاشرت و خلاقیت فروشندگان در رابطه بین مشتری مداری و رضایت مصرف کنندگان پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد که مبتنی بر معادلات ساختاری که به صورت میدانی توسط محققین انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مصرف کنندگان پوشاک ورزشی در سطح شهر تهران بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه Tesng (2018) با اصلاحاتی توسط محققین بود. جهت بررسی روایی صوری، پرسشنامه در اختیار 10 تن از اساتید مدیریت بازاریابی و بازاریابی ورزشی قرار گرفت همچنین روایی محتوایی نیز توسط متخصصین صورت گرفت که پس از جمع آوری و محاسبه CVI برای تک تک گویه ها و در نهایت با تجمیع میانگین CVI بالای 79/0 محاسبه گردید. ارزیابی بیرونی مدل با توحه به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده در جامعه مورد مطالعه مورد تائید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خلاقیت فروشندگان 48/0 و آداب و معاشرت فروشندگان 32/0 از رضایت مشتریان را پیش بینی کردند. مشتری مداری 128/0 از تغییرات رضایت مشتریان  را پیش بینی کرد، همچنین خلاقیت فروشندگان در فروش نسبت به آداب و معاشرت فروشندگان رابطه بین مشتری مداری فروشندگان و رضایت مشتریان را با اثر غیرمستقیم 37/0 پیش بینی و میانجی گری می کند. بطور کلی میتوان گفت فروشندگان باید بحث آداب و معاشرت و همچنین روشهای خلاق در فروش جهت رعایت اصول مشتری مداری و رضایت آنها را مدنظر بگیرند.
۱۲.

تأثیر ویژگی های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رویداد شادی رضایتمندی وفاداری المپیاد ورزشی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
دانشجویان، قشر مهم جوانان شناخته می شوند و شرکت در رویداد های ورزشی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش رضایت از زندگی، سلامت روح و جسم آن ها شود؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی است. تعداد 180 نفر از ورزشکاران حاضر در چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، داوطلبانه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مطالعه از پرسش نامه های کیفیت خدمات رویداد الکساندرس (2004)، مقیاس رضایتمندی برادی و همکاران (2006)، مقیاس وفاداری زیتسمال و همکاران (1996) و مقیاس شادی نیکلا (2009) استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. سه استفاده شد نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری مناسب است؛ یعنی سازگاری درونی، روایی همگرا و روایی واگرا همه متغیرهای پژوهش تأیید شدند و در نتایج مدل ساختاری شاخص R2 متغیرهای رضایتمندی، وفاداری و شادی به ترتیب برابر با 630/0، 417/0 و 113/0 و شاخص Q2 متغیر رضایتمندی، وفاداری و شادی به ترتیب برابر با 465/0، 328/0 و 071/0 بودند. مدل ساختاری نشان داد که رضایتمندی تأثیر معناداری بر وفاداری و شادی داشت. وفاداری نیز بر شادی تأثیرگذار بود و درنهایت، کیفیت نتایج بر رضایتمندی تأثیرگذار بود. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد نشان داد که کیفیت نتایج بیشترین تأثیر را بر شادی داشت؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با ارائه رویدادی با کیفیت بالا می توان موجب افزایش شادی و متعاقب آن، رضایت از زندگی دانشجویان شد.
۱۳.

اخلاق و تأثیر آن بر اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۶
 امروزه، یکی از چالشهای اساسی سازمانها بهبود اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی است. بدون تردید، فرایند اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی نیز نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است. از آنجایی که اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی مقوله ای انتزاعی نیست و لزوماً باید جنبه کاربردی داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقای آن خواهد داشت و از این منظر، مشارکت منابع انسانی دانشی دارای اهمیت ویژه ای است. در این مقاله سعی بر آن است تا اولاً عوامل اخلاقی تأثیر گذار بر اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی از ادبیات تحقیق شناسایی و به طور مناسب طبقه بندی شوند، ثانیاً، اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در نهایت، استراتژیهای مناسب بهبود اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی ارائه شود. روش مذکور در شرکت ایرانسل مورد آزمایش و ارزیابی و با استفاده از روشهای اعتبارسنجی ساختاری بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان