مجلاتمتافیزیک


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر مسئول: دکتر مجید صادقی

سردبیر: دکتر محمدعلی اژه‌ای

مدیر اجرایی: مرضیه جلالی

هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی اژه ای، دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، دکتر احمد بهشتی، دکتر مهدی دهباشی، پرفسور محمد لگنهاوسن، دکتر زهرا مصطفوی، دکتر محمد نوالی، دکتر علی ارشد ریاحی، دکتر فتحعلی اکبری، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر غلامحسین توکلی، دکتر غلامحسین توکلی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دفتر مجله متافیزیک کدپستی 81744

وب سایت:  http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: