مجلاتپژوهش


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: احمدحسین شریفی

سردبیر: مرتضی صانعی

مدیر اجرایی: مهدی علیجانی

هیئت تحریریه: محمود رجبی، حسن زارعی‌متین، ابوالفضل ساجدی، احمدحسین شریفی، رضا برنجکار، محمد فنایی، احمد واعظی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113473 (025)    فکس: 32934483 (025)

وب سایت: http://pajohesh.nashriyat.ir

پست الکترونیک: pazuhesh@qabas.net


آرشیو نشریه: