مجلاتانسان پژوهی دینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

مدیر مسئول: حمید قنبری

سردبیر: اسحاق طاهری

مدیر اجرایی: مهدی جلالوند

هیئت تحریریه: احمد بهشتی، محمد محمدرضایی، عبدالحسین خسروپناه، علیرضا قائمی نیا، عین الله خادمی، حبیب الله طاهری، حسن معلمی، عبدالله حاجی صادقی، احمد شفیعی

وب سایت: http://journal.smc.ac.ir


آرشیو نشریه: