مجلاتپژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی 

مدیر مسئول: دکتر محمدحسین خوانین زاده 

سردبیر: دکتر سالار منافی اناری 

مدیر داخلی: سمیه جوادی 

هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد، دکتر سعید بهشتی، دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر محمّدحسین خوانین‌زاده، دکتر محمّدتقی دیاری بیدگلی، دکتر محمّدجواد رودگر، دکتر عنایت شریفی، دکتر محمّد فاکر، دکتر محمّد محمّدرضایی، دکتر سیّدرضا مؤدب، دکتر علی احمد ناصح، دکتر علی نصیری، دکتر یحیی یثربی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، کدپستی:1997967556

تلفن: 9-88692345(021)     فکس: 88683705(021)

وب سایت: http://journal.atu.ac.ir

پست الکترونیک: afaqedin@yahoo.com


آرشیو نشریه: