دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره پنجم پاییز و زسمتان 1397 شماره 12
پژوهشنامه حقوق تطبیقی

پژوهشنامه حقوق تطبیقی

موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان 1398 شماره 1 (پیاپی 4)
پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی

موضوع: حقوق
آخرین شماره: پ‍ژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 1386 شماره 7
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال پنجم پاییز 1384 شماره 19
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی) سال پنجم پاییز و زمستان 1388 شماره 10
پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهشنامه مدیریت اجرایی 1387 شماره 31