پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران) - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)


 توقف انتشار

از سال 1389 نشریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران به سه مجله به نام های 1. پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2. اقتصاد کلان 3. پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان تفکیک شده است.

 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران 

مدیر مسئول: دکتر مهرداد مدهوشی 

سردبیر: دکتر مهرداد مدهوشی 

مدیر اجرایی: دکتر غلامرضا پیروز 

هیات تحریریه: دکتر عادل آذر، دکتر حسنعلی آقاجانی، دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دکتر حبیب الله دعایی، دکتر محمد رضا زالی، دکتر سید رضا سید جوادین، دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر مهرداد مدهوشی، دکتر سعید مرتضوی، دکتر محمد رضا مهرگان، دکتر محمد نمازی، دکتر محمود یحیی زاده فر 

نشانی: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پزوهشنامه

وب سایت:   http://shsjournal.umz.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۱ مرداد ۱۳۸۵
ناشر: دانشگاه مازندران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات