سیاست و روابط بین الملل -

سیاست و روابط بین الملل


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۱۷-۰۵۵۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر جعفری
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۵۳۸-۵۶۴X
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
سردبیر: دکتر حسین رفیع
مدیر داخلی: دکتر رضا اختیاری
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: رابعه مهدی پور
هیئت تحریریه: پروفسور سید داوود آقایی، پروفسور سیدصادق حقیقت، پروفسور رضا سیمبر، پروفسور عبدالرحمن عالم، پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۱۰۴
وب سایت: http://jpir.journals.umz.ac.ir/
پست الکترونیکی: p.ir@umz.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات