پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی) - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)


توقف انتشار

این مجله از شماره 8 به دو مجله به نام های 1. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2. مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی تفکیک و مجله پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ادامه پژوهشنامه علوم ورزشی می باشد.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

 دوره انتشار: دوفصلنامه

موضوع مطالب: علوم ورزشی 

صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران

مدیرمسئول: دکتر شادمهر میردار

سردبیر: دکتر شادمهر میردار

مدیر داخلی: دکتر ولی الله دبیدی روشن

هیات تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر منصور اسلامی، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر الهه طالبی، دکتر رزیتا فتحی، دکتر محمد حسین علیزداه، دکتر عباس علی گایینی، دکتر حمید محبی، ویلیام تامسون، دکتر ضیاء فلاح محمدی، دکتر پروین بابایی، دکتر اصغر خالدان، دکتر مهدی پور امیر، دکتر رضا قرا خانلو، دکتر ولی الله دبیدی روشن، دکتر مهدی هدایتی، دکتر نادر فرهپور، دکتر شادمهر میردار

نشانی: مازندران، بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان ابو علی سینا، بلوار دانشگاه تبریز، تربیت بدنی و علوم ورزشی دفتر مجله.

وب سایت: http://asp.journals.umz.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۲ تیر ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه مازندران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات