پژوهشنامه حقوق تطبیقی -

پژوهشنامه حقوق تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر جواد تقی زاده
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۴۲۳-۷۵۶۶
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
سردبیر: دکتر حمید ابهری
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: رابعه مهدی پور
مدیر اجرایی: دکتر مسعود فریادی
هیئت تحریریه: دکتر جواد تقی زاده، دکتر محمد عیسائی تفرشی، دکتر همایون مافی، دکتر حسین غلامی، دکتر بیژن عباسی
آدرس: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - میدان بوعلی سینا - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۱۲۳
وب سایت: http://lps.journals.umz.ac.ir/
فکس: ۰۱۱۳۵۳۰۲۱۲۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات