پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی -

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی


 شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر کیومرث کلانتری
ناشر: دانشگاه مازندران
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
سردبیر: دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات