پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی -

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران 
مدیر مسئول: دکتر کیومرث کلانتری
سردبیر: دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی
مدیر داخلی: دکتر علی اکبر جعفری        
هیئت تحریریه: دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی، دکتر محمد امامی تلارمی، دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر سید ابراهیم قدسی، دکتر محمد عیسی تفرشی، دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر حمید ابهری، دکتر همایون مافی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر علی اکبر جعفری، دکتر محمدتقی قزلسفلی، دکتر محمدرضا تاجیک، دکتر صادق زیباکلام، دکتر عبدالرحمن عالم، دکتر داوود فیرحی، دکتر مسعود غفاری

نشانی: بابلسر خیابان شهید بهشتی پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دفتر پژوهشنامه.

تلفن : 5222608- 0112 فکس : 52244609-0112

وب سایت: http://lps.journals.umz.ac.ir


آرشیو نشریه: