جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران

مدیر مسئول: حیدر جانعلی زاده چوب بستی

سردبیر: اکبر علیوردی نیا

مدیر داخلی: سید محمد رستمکلایی مطلق

هیئت تحریریه: جواد افشار کهن؛ فاطـمه جواهری؛ احمد رضایی؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ علی محمد قدسی؛ مجید موحد مجد؛ سید یعقوب موسوی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- معاونت پژوهشی - دفتر دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

تلفن: 35302613(011)      فکس: 35302602(011)

وب سایت: http://ssi.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک: ssi@umz.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ فروردین ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه مازندران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹