دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۲۷ مورد.
Journal of Interdisciplinary Qur'anic Studies (مطالعات بین رشته ای قرآن)

Journal of Interdisciplinary Qur'anic Studies (مطالعات بین رشته ای قرآن)

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: Interdisciplinary Qur'anic Studies, Volume 2, Issue 1, June 2023
آینه معرفت

آینه معرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: آینه معرفت سال 23 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 77)
برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری توسعه

برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری توسعه

موضوع: مطالعات هنر و معماری
تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: تاریخ ادبیات بهار و تابستان 1402 شماره 92
تاریخ ایران

تاریخ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ ایران بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 34)
تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: تحقیقات حقوقی پاییز و زمستان 1388 شماره 50
توسعه پایدار محیط جغرافیایی

توسعه پایدار محیط جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال 5 پاییز و زمستان 21 شماره 9
خانواده پژوهی

خانواده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: خانواده پژوهی سال 19 پاییز 1402 شماره 75
خردنامه

خردنامه

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: خردنامه سال هفتم پاییز و زمستان 1396 شماره 19
داور

داور

موضوع: حقوق
آخرین شماره: مجله داور سال 1384 شماره 1
رهیافت های سیاسی و بین المللی

رهیافت های سیاسی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال 15 پاییز 1402 شماره 1 (پیاپی 75)
روان شناسی ورزش (رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سابق)

روان شناسی ورزش (رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی تابستان 1389 شماره 2