تاریخ ایران - علمی-پژوهشی

تاریخ ایران


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر احمد خاتمی

سردبیر: دکتر عطاء الله حسنی 

مدیر داخلی: دکتر حسین باستانی راد 

هیئت تحریریه: دکتر محمد علی اکبری، دکتر عطاء الله حسنی، دکتر عبدالرسول خیر اندیش، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، دکتر کریستوف ورنر، دکتر جان ئی وودز، د کتر سهراب یزدانی 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، کد پستی:1983963113

تلفن: 29902450- 29902439(021)      فاکس: 24431710(021) 

وب سایت: http://sbu.ac.ir

پست الکترونیک: iranhistory@mail.sbu.ac.ir


آرشیو نشریه: