داور -

داور


 توقف انتشار


دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: عبدالرسول فدک
سردبیر: عبدالرسول فدک


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو