خردنامه -

خردنامه


نشریه خردنامه مصوب کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهید بهشتی، طبق مجوز مصوبه 19/8/1388 می باشد.


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر کریم سلیمانی

مدیر مسئول: محسن لطف‌آبادی

سردبیر: میلاد حیدری

هیات تحریریه: دکتر هاشم آقاجری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس - دکتر محمدعلی اکبری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - دکتر حسن حضرتی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران - دکتر داریوش رحمانیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران - دکتر کریم سلیمانی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - دکتر حسین مفتخری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.

تلفن: 29902450- 021 و 09112517440

پست الکترونیک: Kheradnamehsbu89@yahoo.com


آرشیو نشریه: