جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی) (نشریه علمی وزارت علوم)


علوم انسانی، علوم اجتماعی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر مسئول: مهدی گلجان
سردبیر: دکتر سعید معیدفر
مدیر داخلی: آذر قنبری 
هیئت تحریریه: دکتر صادق آیینه وند، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر سعید رضا عاملی رنانی، علیرضا هژبری نوبری، دکتر اصغر افتخاری، دکتر محمدرضا جوادی یگانه، علی اصغر مقدس، علیرضا جمشیدیها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه یادگار شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر دانشنامه علوم اجتماعی.  

تلفکس: 82884681 (021)

پست الکترونیک: socialjournal@modarares.ac.ir 

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶