حکمت سینوی (مشکوه النور) - علمی-پژوهشی

حکمت سینوی (مشکوه النور)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
هیئت تحریریه: رضا اکبری، محمد ایلخانی، زهره توازیانی، دکتر محسن جوادی، نجفقلی حبیبی، فاطمه سلیمانی دره باغی، حسین کلباسی اشتری، لطف الله نبوی
آدرس: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.i
پست الکترونیکی: hekmatsinavi@isuw.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴