پژوهشنامه مدیریت تحول - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه مدیریت تحول (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۸
مدیر مسئول: حبیب اله دعایی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۳۸۳-۴۰۶۴
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سعید مرتضوی
مدیر اجرایی: مریم ودیعی نوقابی
هیئت تحریریه: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، بدرالدین اورعی یزدانی، نسرین جزنی، محمدرضا حمیدی زاد، حبیب الله دعایی، حسین رحمان سرشت، حامد رضا طارقیان، حسینعلی کوهستانی، سعید مرتضوی، محمد حسین مهدوی عادلی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۳۰۹
وب سایت: https://tmj.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: manage.r@um.ac.ir
فکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۳۹۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰