دست آوردهای روان شناختی - نشریه علمی (وزارت علوم)

دست آوردهای روان شناختی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۵۸۸-۶۶۴۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۷۹
مدیر مسئول: غلامحسین مکتبی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
p-issn: ۲۲۲۸-۶۱۴۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: سودابه بساک نژاد
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: نسرین بهلول
هیئت تحریریه: عباس ابوالقاسمی، شعله امیری، چنگیز رحیمی، حسین شکرکن، منیجه شهنی ییلاق، مجید محمودعلیلو، مهناز مهرابی زاده هنرمند، عبدالکاظم نیسی، سیداسماعیل هاشمی، ابوالقاسم یعقوبی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: صفا بولوت، اسماء العطیه
آدرس: خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر نشریه، صندوق پستی: 139-61355
وب سایت: https://psychac.scu.ac.ir/
پست الکترونیکی: psychj@scu.ac.ir
فکس: ۰۶۱۳۳۲۲۶۴۱۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰