حکمرانی متعالی -

حکمرانی متعالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مهدی غضنفری
صاحب امتیاز: مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
سردبیر: دکتر غلامرضا سلیمی
هیئت تحریریه: دکتر سید جواد امینی، دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر سید مجتبی امامی، دکتر سید شمس الدین حسینی، دکتر محمد مهدی نژاد نوری
وب سایت: https://hm.sndu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات